RODO

25 maja 2018

Załącznik nr 13 do Polityki RODO

Klauzula informacyjna dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(dalej RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz;
 2. korespondencję w sprawie danych osobowych należy kierować na adres jak wyżej lub elektronicznie na email rodo@mzk.grudziadz.pl;
 3. celem przetwarzania jest realizacja uprawnień i spełnienie obowiązków administratora danych jako kontrahenta, a w szczególności:
 4. na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, zgody kontrahenta w przypadku podawania informacji nie ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności ospodarczej (CEiDG),
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jako podatniku w zakresie prowadzenia dokumentacji w związku z zawartą umową lub czynnością prawną w obrocie gospodarczym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom ochrony mienia lub kontroli realizacji usług lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę,
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą między innymi:
  1. firmy wspierające obsługę informatyczną administratora w zakresie zgromadzonych danych,
  2. kancelaria radcy prawnego w zakresie toczącego się postępowania sądowego oraz opiniowania zawartej umowy,
  3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, kancelaria komornicza w zakresie spełnienia wymogów prawnych dotyczących rozliczeń publiczno-prawnych, ubezpieczyciel, biegły rewident oraz inne organy kontrolujące działalność Spółki,
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
  1. w zakresie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym, dokumentacji podatkowo-rozliczeniowej– przez 5 lat, za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów kiedy należy ją przechowywać dłużej zgodnie z Ordynacją Podatkową,
  2. w zakresie monitoringu wizyjnego do 3 miesięcy a w sytuacji toczącego się postępowania sądowego do czasu jego zakończania
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub w zakresie udzielonej zgody.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wersja PDF:tekst alternatywny

Załącznik nr 15 do Polityki RODO 

Klauzula informacyjna dla pasażerów komunikacji miejskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz;
 2. korespondencję w sprawie danych osobowych należy kierować na adres jak wyżej lub elektronicznie na email rodo@mzk.grudziadz.pl;
 3. celem przetwarzania jest realizacja uprawnień i spełnienie obowiązków administratora danych jako realizującego usługi, a w szczególności:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w części dotyczącej zawartej umowy przewozu,
 4. art. 6 ust. 1 lit. b, d i f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom lub ochrony mienia Spółki lub kontroli realizacji usług lub odpowiedzialności cywilnoprawnej względem innych osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w części dotyczącej monitoringu wizyjnego
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą między innymi:
  1. firmy wspierające obsługę informatyczną administratora w zakresie zgromadzonych danych,
  2. kancelaria radcy prawnego w zakresie toczącego się postępowania sądowego,
  3. ubezpieczyciel obsługujący działalność OC Spółki,
  4. w uzasadnionych przypadkach Urząd Miejski Wydział Transportu w zakresie monitoringu wizyjnego z uwagi na kontrolę realizacji usług,
  5. Policja, Straż Miejska i inne organy ścigania o ile wystąpią o ich ujawnienie,
  6. sąd powszechny o ile wystąpi o ich ujawnienie lub w sytuacji kiedy Spółka będzie stroną postępowania, a posiadane nagranie wskaże interpretację zdarzenia (szkody, wypadku itp.).
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
  1. w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby monitoringu wizyjnego przez okres do 3 miesięcy, a w sytuacji toczącego się postępowania sądowego do czasu jego zakończenia.
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub w zakresie udzielonej zgody.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wersja PDF:tekst alternatywny

Załącznik nr 15A do Polityki RODO

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski, niebędących stroną umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz
 2. korespondencję w sprawie danych osobowych należy kierować na adres jak wyżej lub elektronicznie na email rodo@mzk.grudziadz.pl
 3. celem przetwarzania jest realizacja uprawnień i spełnienie obowiązków administratora danych jako realizującego usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e, f RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych osób składających wnioski związanych z udzieleniem odpowiedzi na ten wniosek lub skargę.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą między innymi:
  1) firmy wspierające obsługę informatyczną administratora w zakresie zgromadzonych danych,
  2) kancelaria radcy prawnego w zakresie toczącego się postępowania sądowego,
  3) ubezpieczyciel obsługujący działalność OC Spółki,
  4) gmina – miasto Grudziądz, jeżeli z treści skargi lub wniosku będzie wynikać konieczność poinformowania jednostki samorządu w zakresie realizacji zleconych przez tą jednostkę umów,
  5) Policja, Straż Miejska i inne organy ścigania o ile wystąpią o ich ujawnienie,
  6) sąd powszechny ile wystąpi o ich ujawnienie lub w sytuacji kiedy Spółka będzie stroną postępowania, a posiadane nagranie wskaże interpretację zdarzenia (szkody, wypadku itp.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:
  1) w zakresie zgody do czasu ukończenia postępowania sądowego lub ugodowego,
  2) w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek lub skargę przez okres do 3 miesięcy, a w sytuacji toczącego się postępowania sądowego do czasu jego zakończenia.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jeżeli w wyniku złożonej skargi wystąpi konieczność zabezpieczenia monitoringu może być udostępniony, jeżeli na nagraniu jest tylko osoba, której dane dotyczą, w pozostałych przypadkach osoba żywotnie zainteresowana nagraniem może wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie monitoringu. Będzie on ujawniony tylko odpowiednim organom ścigania, sądom powszechnym w sytuacji toczącego się postępowania oraz ubezpieczycielowi w celu ochrony żywotnych interesów zarówno Spółki, bądź poszkodowanych.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub w zakresie udzielonej zgody.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wersja PDF:tekst alternatywny

Załącznik nr 15B do Polityki RODO IPBI

 1. Klauzula informacyjna
  dla osób kontaktujących się z MZK telefonicznie oraz w formie poczty-email
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz zwanym dalej MZK lub Administratorem
 2. Korespondencję w sprawie danych osobowych należy kierować na adres jak wyżej lub elektronicznie na email rodo@mzk.grudziadz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO wyrażającego się w nawiązaniu z Panem / Panią kontaktu telefonicznego, pisemnego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji w zakresie:
  a. danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formach komunikacji telefonicznej w szczególności w rozmowach z dyspozytorem MZK oraz w formach komunikacji elektronicznej poprzez kontakt na skrzynkę e-mail MZK w tym udzielania odpowiedzi na kierowane do MZK pytania lub zgłoszenia reklamacji i skarg
  b. danych osobowych niezbędnych do zapewnienia ochrony prawnej w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  c. ustalenia tożsamości osoby komunikującej się z MZK, w celu rozpatrzenia zapytania, reklamacji lub skargi, lub ustalenia danych jako strony przyszłego postepowania, w którym MZK bierze udział. W przypadku niepodania danych osobowych MZK nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie w formach komunikacji telefonicznej i e-mailowej.
 4. Kategorie danych: dane kontaktowe teleadresowe (adres e-mail, telefon, imię i nazwisko, inne dane niezbędne do ustalenia zdarzenia, rozpatrzenia reklamacji lub skargi )
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, między innymi:
  a. firmy wspierające obsługę informatyczną administratora w zakresie zgromadzonych danych,
  b. kancelaria radcy prawnego w zakresie toczącego się postępowania sądowego,
  c. ubezpieczyciel obsługujący działalność OC Spółki,
  d. w uzasadnionych przypadkach Urząd Miejski Wydział Transportu w zakresie monitoringu wizyjnego z uwagi na kontrolę realizacji usług,
  e. Policja, Straż Miejska i inne organy ścigania o ile wystąpią o ich ujawnienie,
  f. sąd powszechny o ile wystąpi o ich ujawnienie lub w sytuacji kiedy Spółka będzie stroną postępowania, a posiadana informacja lub nagranie wskaże interpretację zdarzenia (szkody, wypadku itp.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca najdłuższego z następujących okresów:
  a. niezbędny do udzielenia odpowiedzi,
  b. w przypadku nagrania rozmów telefonicznych z dyspozytorem w okresie 3 miesięcy,
  c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z przepisów powszechnych,
  d. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Posiada Pani/Pan prawa:
  a. dostępu do treści swoich danych
  b. sprostowania,
  c. usunięcia po okresach wymienionych w pkt. 6 niniejszej klauzuli
  d. ograniczenia przetwarzania,
  e. wniesienia sprzeciwu
  f. wniesienia skargi do urzędu ds. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8.  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.
 9. Pan/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Krajów Trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

Wersja PDF:tekst alternatywny

Załącznik nr 16 do Polityki RODO

Klienci Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina-miasto Grudziądz, którą reprezentuje Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu (86-300 Grudziądz), przy Ratuszowej 1 (zwany dalej Prezydent Grudziądza). Prezydent Grudziądza prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr Mazur, adres 86-300 Grudziądz, Ratuszowa 1, telefon 56 – 45 10 289, e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe Prezydent Grudziądza pozyskał w procesie przyjmowania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą one przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i będą udostępniane podmiotom odbierającym odpady komunalne od właściciela nieruchomości i prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz upłynięcia okresu przedawnienia;
 6. Pani/Pan posiada prawo żądania od Prezydenta Grudziądza sprostowania danych osobowych;
 7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Brak podania danych osobowych spowoduje niewypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie obowiązku złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wersja PDF: tekst alternatywny