Przepisy porządkowe

20 kwietnia 2022

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 • 1. Określa się przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy – miasto Grudziądz, stanowiące załącznik
  do niniejszej uchwały.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.
 • 3. Traci moc Uchwała Nr VI/37/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1114).
 • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy – miasto Grudziądz

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 2. Odpowiedzialność za szkody.

Rozdział 3.Przewóz osób – postanowienia ogólne.

Rozdział 4. Przewóz osób – prawa i obowiązki pasażera.

Rozdział 5. Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt.

Rozdział 6. Kontrola biletów.

Rozdział 7. Postępowanie reklamacyjne.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Ustala się przepisy porządkowe określające warunki przewozu osób i bagażu przez operatora wykonującego regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminę – miasto Grudziądz.

2. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące dokumenty przewozu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.

3. Użyte w niniejszych przepisach określenia oznaczają:

1) Organizator – gmina – miasto Grudziądz,

2) Operator – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej określonej w umowie.

 1. Operator wykonujący regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym powinien podejmować działania ułatwiające korzystanie ze środków transportowych podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym.
 2. Środki transportu, którymi wykonywane są regularne przewozy osób powinny być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera, w tym wyposażone w tablice kierunkowe oraz nazwę operatora.
 3. Organizator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportu na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych.
 4. Bilety okresowe komunikacji miejskiej obowiązują na liniach powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie obejmującym przewóz pasażerów w granicach administracyjnych gminy – miasto Grudziądz, bez konieczności ponoszenia przez nich dodatkowych opłat.
 5. Wsiadanie i wysiadanie pasażerów może odbywać się tylko i wyłącznie na przystankach komunikacyjnych określonych w rozkładzie jazdy określonym przez organizatora.
 6. Operator jest obowiązany podać do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty obowiązującą u niego taryfę przewozową, a ponadto w każdym środku transportu powinna znajdować się informacja o taryfie przewozowej.
 7. Kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu może dokonywać operator
  lub organizator publicznego transportu zbiorowego, albo osoba przez niego upoważniona legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
 8. Operator jest zobowiązany umieścić w miejscu widocznym dla pasażerów w pojeździe informację o obowiązujących przepisach porządkowych, a także informację z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez operatora.
 9. Operator zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz należytej obsługi przewozu.
 10. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu, obsługa pojazdu informuje pasażerów
  o zaistniałej sytuacji oraz określa bezpieczny sposób opuszczenia pojazdu. Pasażerowie zobowiązani są do zastosowania się do poleceń obsługi pojazdu.
 11. W przypadku tymczasowej, awaryjnej zmiany trasy przejazdu, obsługa pojazdu informuje o tym pasażerów i udziela wszelkich informacji związanych z przewidywaną zmianą trasy.
 12. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi, który wniósł opłatę za przejazd przysługuje prawo kontynuowania przejazdu innym pojazdem w tym samym kierunku,
  na podstawie tego samego biletu.

Rozdział 2
Przewóz osób – prawa i obowiązki pasażera oraz operatora

§ 2

1. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez zakup odpowiedniego biletu lub spełnienie ustalonych przez operatora lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportu.

2. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących
u organizatora.

3.Pasażer nie jest zwolniony z obowiązku posiadania biletu w sytuacji, gdy obsługa pojazdu nie dysponuje biletami przeznaczonymi do sprzedaży w środkach komunikacji miejskiej oraz gotówką niezbędną do wydania reszty.

4. Pasażer, który zamierza nabyć bilet u kierującego pojazdem i wykorzystać go w danym pojeździe, zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zakupu i skasować bilet w najbliższym kasowniku, przy czym pasażer może nabyć bilet u kierującego pojazdem wyłącznie w czasie postoju na przystanku.

5. Pasażer korzystający z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego zobowiązany jest do skasowania biletu niezwłocznie po wejściu do pojazdu oraz do sprawdzenia prawidłowości odbicia kasownika. Bilet powinien zostać zachowany przez cały czas trwania podróży.

6. Pasażerowie mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego drzwiami przeznaczonymi do tego celu, odpowiednio oznakowanymi przez operatora (wejście, wyjście).

7. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.

8. Pasażerowie zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku, a zamierzający wsiąść do pojazdu na takim przystanku dają znak podniesioną ręką, przy czym czynności powyższe powinny zostać dokonane przez pasażera w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

9. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania, pasażerowie powinni stosować się do zamieszczonych przez operatora informacji o charakterze porządkowym.

10. Pasażerowie zobowiązani są do opuszczenia pojazdu na ostatnim przystanku na trasie w przypadku, gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy, a także gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy oraz na polecenie kierującego pojazdem.

11. Pasażerowie nie powinni zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem, bądź ograniczać jego pola widzenia w inny sposób, jak również nie powinni rozmawiać z kierującym pojazdem lub utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu.

12. Pasażer, który zajmie miejsce oznaczone „dla osoby niepełnosprawnej” lub „dla osoby z dzieckiem na ręku”, jeśli nie ma ku temu uprawnień, obowiązany jest zwolnić je,
w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

13. W pojazdach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.

14. W pojazdach wyposażonych w oznakowane urządzenia służące do otwierania drzwi, pasażer może samodzielnie otwierać drzwi.

15. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.

16. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce przeznaczone dla rzeczy znalezionych.

17. Miejsce przechowywania rzeczy znalezionych będzie się znajdować w siedzibie operatora obsługującego daną linię komunikacyjną, zaś jego adres powinien zostać podany w umieszczonej
w pojeździe informacji dla pasażerów.

18. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz została przekazana przez kierującego pojazdem do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych, które znajduje się w siedzibie operatora obsługującego daną linię komunikacyjną.

19. W przypadku podejrzenia, iż pozostawiona rzecz może zagrażać życiu lub bezpieczeństwu pasażerów, kierujący pojazdem ma obowiązek zabezpieczyć tę rzecz i nakazać pasażerom opuszczenie pojazdu.

20. Szczegółowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi lub porzuconymi w pojazdach regulują odrębne przepisy.

§ 3

1. Zabrania się pasażerom:

1) wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu,

2) jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,

3) otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,

4) zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,

5) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

6) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

7) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

8) palenia tytoniu, używania e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych w pojeździe,

9) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,

10) prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których prowadzący posiada stosowne upoważnienie, wydane przez organizatora przewozów,

11) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,

12) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,

13) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych,

14) pasażerowi nie wolno przekazywać swojego biletu innemu pasażerowi ani też posługiwać się biletem otrzymanym od innego pasażera.

§ 4

Kierujący pojazdem:

1) niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest podjechać na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe,

2) zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu tylko na przystankach komunikacyjnych określonych w rozkładzie jazdy, w przypadkach gdy:

 1. a) pasażer zgłosi zamiar wysiadania poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku w pojeździe,
 2. b) zbliżając się do przystanku zaobserwuje na nim obecność osób oczekujących,

3) ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd, zachowujących się agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie
dla pasażerów,

4) może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż Miejską, celem interwencji
lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej,

5) nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów (także telefonicznych), używać telefonu komórkowego, spożywać posiłków, palić tytoniu oraz sprzedawać biletów.

Rozdział 3
Przewóz zwierząt i bagażu

§ 5

1.Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużej ilości pasażerów, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stanowiących utrudnienie dla przewożonych osób, tj. takich, których wniesienie/wyniesienie do/z pojazdu przez pasażera nie jest możliwe bez pomocy innych osób – nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.

3. Przewóz rowerów jest możliwy wewnątrz pojazdu, gdy istnieje możliwość swobodnego wprowadzenia i ustawienia roweru. Przewóz rowerów w miejscach przeznaczonych do przewozu wózków inwalidzkich i dziecięcych, oznaczonych odpowiednimi piktogramami, jest możliwy gdy miejsce nie jest zajęte. W przypadku wejścia do pojazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym, pasażer z rowerem zobowiązany jest ustąpić miejsca, a jeżeli w autobusie brak jest możliwości bezpiecznego ustawienia roweru, powinien opuścić pojazd.

4. Przewóz bagażu, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru oraz zwierząt nie podlega opłacie za przewóz.

5. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody i krzywdy.

6. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

7. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

8. Pasażer podróżujący z psem asystującym obowiązany jest posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie poświadczające aktualność ustawowo wymaganych szczepień weterynaryjnych.

9. Nadzór nad bagażem i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera.

10.Operator odpowiada za bagaż i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy operatora.

11. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i zanieczyszczenia powstałe wskutek przewozu zwierząt, bagażu, a także roweru.

6 §

1. W pojazdach nie wolno przewozić przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.).

2.W pojazdach nie wolno przewozić przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

3. W pojazdach nie wolno przewozić zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, w szczególności dużych psów bez kagańca.

4. W przypadku nie stosowania się do ustaleń określonych w pkt l, 2 i 3 – kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

5. Za naruszenie przepisów w zakresie przewozu zwierząt i bagażu wymienionych w § 5 i § 6, kontroler biletów wystawi należność za przewóz i opłatę dodatkową.

Rozdział 4
Odpowiedzialność za szkody

7 §

1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.

2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.

3. Operator odpowiada za szkody poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody w tym pojeździe.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

8 §

1. Kontroli operatora w zakresie dokumentów związanych z wykonywaniem gminnego regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym mogą dokonywać:

1) organizator lub osoba przez niego upoważniona,

2) funkcjonariusze Policji,

3) inspektorzy Transportu Drogowego,

4) strażnicy Straży Miejskiej.

2. Pasażer nie przestrzegający przepisów porządkowych w zakresie kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu podlega przepisom karnym, o którym mowa w Rozdziale 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 8).

3. Naruszenie przepisów porządkowych jest zagrożone karami przewidzianymi na podstawie przepisów odrębnych uregulowanych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
(Dz. U. 2021 r. poz. 281 z późn. zm.).

4. W nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz w kwestii roszczeń
z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 8) wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym