Regulamin przewozu

1 stycznia 2022

ZARZĄDZENIE NR 592/21
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 12 listopada 2021r.

w sprawie Regulaminu przewozu określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej w gminie – miasto Grudziądz oraz obniżenia wysokości opłaty dodatkowej w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty.

Na podstawie art. 4 oraz art. 33a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) zarządzam, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania przez pasażerów z usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej na terenie gminy – miasto Grudziądz oraz gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, organizowanych przez gminę – miasto Grudziądz.

2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

Rozdział II

Zasady korzystania z usług komunikacji miejskiej

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie przewozu oznaczają:

1. Organizator – gmina – miasto Grudziądz.

2. Operator – przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej określonej w umowie.

3. Pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu.

4. Dokument przewozu – dokument uprawniający pasażera do przejazdu środkiem komunikacji miejskiej (bilet lub legitymacja uprawniająca do bezpłatnego przejazdu).

5. Rozkład jazdy – określony na podstawie prawa przewozowego plan, według którego mają być realizowane odjazdy, podane do publicznej wiadomości.

6. Przystanek komunikacyjny – oznakowane właściwymi znakami drogowymi miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów z pojazdu na danej linii komunikacyjnej.

§3

Z przejazdów w komunikacji miejskiej można korzystać według następujących zasad:

1. Z usług przewozowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu można korzystać tylko na podstawie dokumentów przewozu, którymi są bilety papierowe lub bilety elektroniczne z napisem Urząd Miejski w Grudziądzu.

2. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet przez cały okres trwania podróży i okazywać go na żądanie osobom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli biletów.

3. Podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest okazać bilet lub dokument uprawniający do ulgowego albo bezpłatnego przejazdu.

4. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego, na podstawie którego odbywa lub odbył przejazd w komunikacji miejskiej innej osobie w celu użycia go do innego przejazdu komunikacją miejską.

5. Dwa bilety jednorazowe, rodzinne, grupowe, 4,6 i 12-odcinkowe mogą być łączone w celu uzyskania biletu normalnego.

6. Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest niezwłocznie i bez wezwania skasować bilet za przejazd, a w przypadku biletu elektronicznego w zależności od rodzaju aplikacji, należy w momencie wejścia do pojazdu aktywować bilet lub przed wejściem do pojazdu rozpocząć procedurę zakupu biletu elektronicznego.

7. Bilet uznaje się za nieważny gdy:

a) jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie:

– danych jakie są zapisywane przez kasownik na bilecie podczas jego kasowania, które umożliwiają osobie kontrolującej ustalenie ważności biletu, w przypadku biletów podlegających kasowaniu (jednorazowych, 60-minutowych, 24-godzinnych, rodzinnych, grupowych oraz karnetów 4, 6 i 12-odcinkowych)

– danych dotyczących danych osobowych właściciela biletu i daty jego ważności, w przypadku biletu okresowego imiennego, a w przypadku biletu na okaziciela daty jego ważności – w przypadku biletów nie podlegających kasowaniu (okresowe imienne lub na okaziciela),

– danych zapisanych na bilecie – w przypadku biletu elektronicznego.

b) bilet jednorazowy, 60-minutowy, 24-godzinny, rodzinny, grupowy oraz karnet 4, 6 i 12-odcinkowy nie został skasowany,

c) bilet jednorazowy, 60-minutowy, 24-godzinny, rodzinny, grupowy oraz karnet 4, 6 i 12-odcinkowy został skasowany więcej niż jeden raz,

d) bilet jednorazowy, 60-minutowy, 24-godzinny, rodzinny, grupowy oraz karnet 4, 6 i 12-odcinkowy jest skasowany w taki sposób, że z przyczyn nie dotyczących kasownika nie można odczytać danych jakie kasownik odbija na prawidłowo skasowanym bilecie umożliwiających ustalenie, czy pasażer odbywa przejazd z ważnym biletem,

e) upłynął termin jego ważności,

f) jest o zaniżonym nominale.

8. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez zajęcie miejsca w pojeździe.

9. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z pojazdów możliwe jest tylko na przystankach komunikacyjnych.

10. Pojazdy wykorzystywane przez Operatora do świadczenia usług przewozowych kursują według rozkładów jazdy umieszczonych na przystankach komunikacyjnych, stronie internetowej Organizatora i Operatora oraz w dedykowanych aplikacjach.

11. Przewóz rzeczy i zwierząt może odbywać się na warunkach określonych w przepisach porządkowych obowiązujących w gminnym regularnym przewozie osób.

§4

1. Kontrolę biletów mogą przeprowadza Operator lub Organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona.

2. Pasażer, który podczas kontroli nie może okazać ważnego biletu za przejazd albo stosownego dokumentu, obowiązany jest do uiszczenia właściwej należności za przewóz i opłaty dodatkowej.

3. W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej kartą płatniczą u kontrolera biletów lub w terminie do 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość należnej opłaty dodatkowej wynosi 50 %, powiększona o należność za przewóz.

Rozdział III

Zasady nabywania biletów i zakres uprawnień, wynikających z poszczególnych rodzajów biletów

 §5

1. Wszystkie rodzaje biletów można nabywać w punktach sprzedaży prowadzonych przez Urząd Miejski w Grudziądzu.

2. Bilety jednorazowe, 60-minutowe, 24-godzinne, rodzinne, grupowe można nabywać w automatach do sprzedaży biletów, a także w innych, ogólnie dostępnych punktach sprzedaży.

3. Bilety elektroniczne można nabyć przez stronę internetową oraz w dostępnych aplikacjach.

4. Bilety jednorazowe oraz karnety 4-odcinkowe można nabywać u kierowcy autobusu/tramwaju za odliczoną gotówkę.

5. Bilet jednorazowy upoważnia posiadacza biletu do odbycia jednego przejazdu, jednym środkiem transportu, na całej długości linii komunikacyjnej.

6. Bilet 60-minutowy upoważnia posiadacza biletu do przejazdu z możliwością przesiadania się na inne środki transportu przez 60 minut od daty i godziny pierwszego skasowania.

7. Bilet 24-godzinny upoważnia posiadacza biletu do odbycia wielu przejazdów w okresie 24 godzin od daty i godziny pierwszego skasowania.

8. Bilet okresowy 30-dniowy oraz bilet okresowy 90-dniowy jest nieważny bez wpisanego na nich numeru legitymacji szkolnej, serii i numeru dowodu osobistego, innego dokumentu stwierdzającego tożsamość bądź numeru kontrolki do biletu okresowego.

9. Bilet okresowy 30-dniowy obowiązuje na obszarze komunikacyjnym: gminy-miasto Grudziądz oraz gmin z którymi gmina-miasto Grudziądz ma podpisane porozumienia. Bilety okresowe 30-dniowe są ważne przez 30 dni od daty wskazanej przez pasażera w momencie zakupu i oznaczonej na bilecie, jako daty rozpoczęcia 30 – dniowego okresu ważności biletu, jednakże bilety zakupione pierwszego dnia miesiąca, ważne są do ostatniego dnia danego miesiąca. Bilety 30-dniowe zachowują swoją ważność w okresie, na jaki zostały zakupione bez względu na wprowadzone w tym ewentualne zmiany ich ceny.

10. Bilet okresowy 90-dniowy obowiązuje na obszarze komunikacyjnym: gminy-miasto Grudziądz oraz gmin z którymi gmina-miasto Grudziądz ma podpisane porozumienia. Bilety 90-dniowe są ważne przez 90 dni od daty wskazanej przez pasażera w momencie zakupu i oznaczonej na bilecie, jako daty rozpoczęcia 90-dniowego okresu ważności biletu. Bilety 90-dniowe zachowują swoją ważność w okresie, na jaki zostały zakupione bez względu na wprowadzone w tym ewentualne zmiany ich cen.

11. Bilet okresowy na okaziciela upoważnia osobę dysponującą takim biletem do przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych przez okres na jaki bilet został zakupiony.

12. Bilet elektroniczny upoważnia osobę dysponującą takim biletem do przejazdów na wszystkich liniach komunikacyjnych, wg rodzaju biletu jaki został zakupiony.

§6

Skargi, reklamacje oraz odwołania przysługujące na podstawie przepisów prawa wynikające z realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego można składać do Dyrektora Wydziału Komunikacji Miejskiej w Grudziądzu. Skargi i reklamacje powinny być rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu.

§7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Miejskiej.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.