Ulgi i zwolnienia

5 czerwca 2016

Przejazdy bezpłatne Przejazdy ulgowe

Obowiązują od 01.01.2021r. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH, ORAZ DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDÓW, KTÓRE NALEŻY OKAZYWAĆ PODCZAS KONTROLI BILETÓW. (Wykaz sporządzono na podstawie uchwały nr XIII/105/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 czerwca 2019 roku (z późniejszą zmianą) w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu.

  1. Przejazdy bezpłatne
Lp. Grupa pasażerów Dokumenty
1 Honorowi Obywatele Miasta Grudziądza. Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza wraz z dokumentem tożsamości.
2 Dzieci do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Dokument stwierdzający wiek dziecka.
3 Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 24 roku życia oraz studenci niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia
oraz pełnoletni opiekun tych osób Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki oświatowo – wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.
Dokumenty osób niepełnosprawnych:

1) legitymacja osoby niepełnosprawnej,

2) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

3) orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (komisji lekarskiej ZUS) stwierdzające niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Jeżeli dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów nie zawiera zdjęcia należy okazać dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.

Dokumenty wymienione powyżej nie są wymagane w przypadku widocznej niepełnosprawności osoby.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne wraz z jednym z dokumentów, o których mowa powyżej wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające termin i miejsce wizyty lub pobytu.

Dokumenty opiekuna przy przejazdach po osobę niepełnosprawną albo po jej odwiezieniu:

1) do placówek oświatowych – zaświadczenie wystawione przez placówkę,

2) do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne –

zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające termin i miejsce wizyty lub pobytu

oraz dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.

4 Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji:

1. Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności.

2. Osoby  niezdolne do samodzielnej egzystencji.
3. Osoby z I grupą inwalidzką.

oraz pełnoletni opiekun.

1) legitymacja lub orzeczenie potwierdzające:

– znaczny stopień niepełnosprawności,

– całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji albo

– niezdolność do samodzielnej egzystencji,

– I grupę inwalidzką,

2) zaświadczenie wystawione przez organ rentowy potwierdzające:

– niezdolność do samodzielnej egzystencji,

– I grupę inwalidzką.

Jeżeli dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów nie zawiera zdjęcia należy okazać

dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.

Opiekuna wskazuje osoba uprawniona.

5 Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz towarzyszący im opiekun. Dokumenty nie są wymagane.

Opiekuna wskazuje osoba uprawniona.

6 Osoby z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu 1) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub legitymacja stwierdzająca przynależność do organizacji zrzeszających osoby głuche:

potwierdzająca umiarkowany stopień zaburzeń głosu, mowy i chorób słuchu

2) orzeczenie potwierdzające

-umiarkowany stopień niepełnosprawności

-całkowitą niezdolność do pracy

-II grupę inwalidzką z powodu zaburzeń głosu, mowy i chorób słuchu

3) zaświadczenie wystawione przez organ rentowy potwierdzające

-całkowitą niezdolność do pracy

-II grupę inwalidzką z powodu zaburzeń głosy, mowy i chorób słuchu

7 Osoby niewidome oraz towarzyszący im w czasie przejazdu przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat albo pies). 1) legitymacja lub orzeczenie potwierdzające:

– umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– całkowitą niezdolność do pracy,

– II grupę inwalidzką

z powodu stanu narządu wzroku,

2) zaświadczenie wystawione przez organ rentowy potwierdzające:

– całkowitą niezdolność do pracy,

– II grupę inwalidzką,

z powodu stanu narządu wzroku.

Jeżeli dokument uprawniający do bezpłatnych

przejazdów nie zawiera zdjęcia, należy okazać

dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.

Przewodnika wskazuje osoba uprawniona.

8 Osoby, które ukończyły 70 rok życia. Dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby i jej wiek.
9 Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej, umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej wykonujący czynności służbowe oraz funkcjonariusze Policji wykonujący czynności służbowe. Legitymacja służbowa.
10 1. Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. i członkowie ich rodzin w zakresie określonym Układem Zbiorowym Pracy.

Uprawnienie to dotyczy korzystania ze środków komunikacji miejskiej obsługiwanych przez wymienionych operatorów.

Właściwy bilet wolnej jazdy wydawany przez operatorów.
11 Zasłużeni honorowi dawcy krwi

– kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

-mężczyźni, którzy oddali w dowolnym czasie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi według wzoru odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi wraz z dokumentem ze zdjęciem.
12 Wolontariusze akcji charytatywnych lub społecznych, w tym streetworkerzy. Legitymacja lub zgoda wydana przez organizatora transportu publicznego.
13 Posiadacz Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.

Uprawnienie dotyczy wyłącznie linii sezonowej R.

Grudziądzka Karta Dużej Rodziny oraz dokument potwierdzający tożsamość.
14 Użytkownik pojazdu wraz z osobami wspólnie podróżującymi w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym – każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu. Ważny dowód rejestracyjny pojazdu.
  1. Przejazdy z 50% ulgą
Lp. Grupa pasażerów Dokumenty
1 Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązku szkolnego do ukończenia szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Ważna legitymacja szkolna.
2 Uczniowie i studenci zagranicznych szkół do ukończenia 26 roku życia. Międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card) lub Karta Euro 26 Student.
3 Uczniowie pobierający naukę w zakładach rzemieślniczych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Legitymacja uczniowska wystawiona przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.
4 Emeryci i renciści, a także renciści socjalni, nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych i rentowych. Dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby oraz legitymacja emeryta – rencisty lub legitymacja emeryta lub rencisty posiadająca zdjęcie.
  1. Przejazdy z 75% ulgą
Lp. Grupa pasażerów Dokumenty
1 Posiadacz Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia.

Uprawnienie obejmuje bilety okresowe w granicach administracyjnych miasta i dotyczy osób zamieszkałych na terenie gminy-miasto Grudziądz

Grudziądzka Karta Dużej Rodziny oraz ważna legitymacja szkolna.