PSZOK

18 października 2016

NA SKRÓTY:

Godziny otwarcia Zasady przyjmowania Dlaczego PSZOK? Sposób postępowania z odpadami Usługi dodatkowe Dokumenty do pobrania

 

PSZOK DLA GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ oraz GMINY GRUDZIĄDZ
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie naszego miasta prowadzony będzie przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Punkt zlokalizowany jest na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Składowej 21. Począwszy od 29 stycznia 2014 roku punkt rozpoczyna przyjmowanie odpadów. (Od dnia 01.02.2014 roku kończy działalność punkt prowadzony przez PUM przy ul. Droga Łąkowa).

PSZOK czynny jest w dniach (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

poniedziałek: 10:00 – 20:00

wtorek – piątek: 07:00 – 18:00

sobota: 8:00 – 14:00

Kontakt telefoniczny do PSZOK-u: 45-04-235 lub telefon komórkowy: 695-594-308

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady wytworzone i dostarczone do PSZOK przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy-miasto Grudziądz oraz gminy Grudziądz, obowiązanych do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy oraz inne osoby wytwarzające odpady na tych nieruchomościach. Przyjmując odpady od danej osoby (podmiotu) obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpad, w szczególności imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której odpady pochodzą. Obsługa PSZOK przyjmuje odpady od osoby dostarczającej odpady po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkiwanie w danej nieruchomości lub jej użytkowanie:

 1. dowód osobisty
 2. inny dokument stwierdzający tożsamość, łącznie z dokumentem potwierdzającym miejsce pochodzenia odpadu: np. umowa najmu (dzierżawy), potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA: Jeżeli obsługa PSZOK nie będzie mogła na podstawie powyższych dokumentów dokonać weryfikacji osoby oraz jej miejsca zamieszkania odmówi przyjęcia odpadów!!!

Dlatego też prosimy o zabranie ze sobą wymienionych dokumentów. Dokonując odbioru poszczególnych rodzajów selektywnie zebranych odpadów, obsługa PSZOK dokona zważenia ilości przyjętych odpadów. Odpady nieposegregowane nie będą przyjęte do PSZOK.

Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów do PSZOK określa Regulamin (dostępny w sekcji DOKUMENTY DO POBRANIA).

Dostępny jest także protokół przyjęcia odpadów.

Protokół, a w zasadzie oświadczenie w nim zawarte można wypełnić wcześniej, z pewnością skróci to czas obsługi oraz oczekiwania w kolejce.

W sekcji DOKUMENTY DO POBRANIA znajduję się także harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

DLACZEGO PSZOK?

Odpady wytwarza codziennie każdy z nas. Większość z nich staje się uciążliwymi śmieciami, które są niebezpieczne zarówno dla nas jak i środowiska naturalnego. Część z tych odpadów można w sposób łatwy, a przede wszystkim przyjazny dla środowiska przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [PSZOK]. Jest to specjalnie stworzone miejsce gromadzenia odpadów, gdzie każdy mieszkaniec gminy-miasto Grudziądz może bezpłatnie oddać tzw. odpady problemowe.W gospodarstwach domowych mogą powstawać następujące grupy odpadów niebezpiecznych:

 1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym:
  • – urządzenia zawierające freony,
  • – sprzęt AGD i RTV,
  • – zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki);
 2. opakowania szklane np. butelki i słoiki bez zawartości, opakowania po dezodorantach itp.
 3. zużyte baterie, akumulatory
 4. Zużyte opony (z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej)
 5. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia
 6. odczynniki fotograficzne
 7. środki ochrony roślin (pestycydy, fungicydy, insektycydy) i opakowania po nich
 8. oleje i tłuszcze (poza jadalnymi), w tym mineralne i syntetyczne oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i smarowe
 9. farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich
 10. detergenty, zawierające substancje niebezpieczne
 11. smary, środki do konserwacji metali, drewna zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich
 12. opakowania zawierające substancje niebezpieczne, np. pojemniki po lakierach, aerozolach, tuszach, farbach drukarskich, tonerach
 13. przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, szczególnie leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 14. odpady problemowe, które nie wiadomo, gdzie przyporządkować.

Często odpady te nie mogą być składowe wraz z innymi odpadami. Odpadów niebezpiecznych nie wrzucamy do pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Należy je gromadzić oddzielnie, ze szczególną uwagą, tak aby nie dopuścić do emisji szkodliwej substancji (np. poprzez zbicie żarówki energooszczędnej uwalniamy rtęć, która jest dla organizmów żywych bardzo toksyczna). Odpady te (niebezpieczne) można będzie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

Odpadów niebezpiecznych nie wrzucamy do pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Należy je gromadzić oddzielnie, ze szczególną uwagą, tak aby nie dopuścić do emisji szkodliwej substancji (np. poprzez zbicie żarówki energooszczędnej uwalniamy rtęć, która jest dla organizmów żywych bardzo toksyczna). Odpady niebezpieczne można będzie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów.

USŁUGI DODATKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ PSZOK

Jak już powyżej zaznaczyliśmy odpady w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie. Jednakże czasami może zdarzyć się tak, że mamy odpady (np. gruz budowlany), których nie jesteśmy wstanie sami dostarczyć. Wówczas można w PSZOK zamówić kontener lub inny pojemnik, który przez obsługę PSZOK zostanie podstawiony we wskazane miejsce. Po jego załadowaniu pojemnik (kontener) zostanie przez nas odebrany. Usługa ta (wynajęcie kontenera lub innego pojemnika) świadczona jest poza obowiązującym systemem zbierania odpadów, dlatego też jest to usługa odpłatna. Dla ułatwienia i przyspieszenia procedury zamówienia pojemnika należy:- pobrać i wypełnić druk zamówienia– wnieść opłatę na wskazane w druku zamówienia konto bądź kasie PSZOK- dostarczyć wypełniony i podpisany druk do PSZOKu osobiście bądź skan na adres mailowy pszok@mzk.grudziadz.pl Szczegółowy cennik podajemy poniżej:

USŁUGA

OPIS

CENNIK

CENA NETTO

CENA BRUTTO

wynajem pojazdu

samochód o masie całkowitej do 3,5 t; cena za kurs

92,59

100,00

samochód o masie całkowitej powyżej 3,5 t; cena za kurs (maksymalnie 4 worki Big-Bag)

175,93

190,00

wynajem pojemników

pojemnik poj. 1,1 m3; cena za szt./tydzień

277,78

300,00

wynajem kontenerów

kontener poj. 4 m3; cena za szt./tydzień

509,26

550,00

kontener poj. 5 m3; cena za szt./tydzień

601,85

650,00

kontener poj. 7 m3; cena za szt./tydzień

833,33

900,00

wynajem worków

worki Big-Bag o poj. 0,5 m3 szt./tydzień

27,78

30,00

worki Big-Bag o poj. 1 m3 szt./tydzień

46,30

50,00

sprzedaż worków

worki Big-Bag o poj. 0,5 m3 szt.

40,65

50,00

worki Big-Bag o poj. 1 m3 szt.

56,91

70,00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Zamówienie podstawienia lub (i) wynajęcia pojemnika, kontenera
UCHWAŁA NR LXIII/539/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
UCHWAŁA NR LXIII/538/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – miasto Grudziądz
Uchwała Rady Miejskiej powierzająca prowadzenie PSZOK MZK
Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów w 2024 roku
Potwierdzenie przyjęcia odpadów komunalnych
Regulamin działania PSZOK

Wyświetl większą mapę

Projekt Współfinansowany przez: