Fundusze Europejskie

10 sierpnia 2023

Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego wraz z elektronizacją poboru opłat dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego w Grudziądzu

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

zakup hybrydowego taboru autobusowego do obsługi przewozów pasażerskich w komunikacji miejskiej Grudziądza, zakup zintegrowanego systemu elektronicznej karty miejskiej oraz zakup niezbędnych urządzeń do obsługi nowego taboru zmniejszającego emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz poprawiającego atrakcyjność komunikacji zbiorowej.

WARTOŚĆ BRUTTO PROJEKTU: 35 256 102,54 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 24 212 556,17 zł

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko (szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 7575,38 ton równoważnika CO2);
 • zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu zbiorowego na obszarze, gdzie organizatorem transportu publicznego jest Gmina Miasto Grudziądz;
 • poprawa jakości usług transportu publicznego;
 • wzrost liczby pasażerów transportu publicznego.

PROJEKT POLEGA NA REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:

 • Zakup 12 autobusów hybrydowych – 11,8-12,2 m.

Celem zakupu i wymiany taboru jest zarówno ograniczenie zużycia paliw kopalnych, jak i podniesienie jakości podróżowania mieszkańcom miasta Grudziądza i okolicznych gmin, dzięki wyposażeniu autobusów w wydajne układy ogrzewania i klimatyzacji, podnosząc komfort podróżowania. Zakup autobusów pozwoli przewoźnikowi osiągnąć poziom 100% taboru wyposażonego w niską podłogę, przez co zwiększy się dostępność dla osób o obniżonej sprawności ruchowej.

Podstawowe parametry techniczne autobusów hybrydowych:

 1. autobus niskopodłogowy z napędem hybrydowym (hybryda szeregowa), wyposażony w silnik spalinowy, generator prądu, silnik elektryczny oraz magazyn energii w postaci baterii lub super kondensatora;
 2. długość ok. 12 m, z drzwiami w układzie 2+2+2;
 3. wyposażenie: układ klimatyzacji, systemy wspomagające pracę kierowcy, system informacji pasażerskiej, system monitoringu wizyjnego, kasowniki do obsługi biletu elektronicznego (karty miejskiej) oraz kart bankowych
 4. liczba miejsc – min. 80/poj.
 • Zintegrowany systemem elektronicznej karty miejskiej do zakupu biletów w pojazdach w formie bezgotówkowej (225 sztuk fabrycznie nowych kasowników wraz z oprogramowaniem). Kupowane w ramach przedmiotowego zadania kasowniki będą zintegrowane z tymi zainstalowanymi w pojazdach zakupywanych w ramach przedmiotowego projektu oraz w 17 autobusach elektrycznych zakupionych w ramach odrębnego postępowania.

Zakupione w ramach przedmiotowego zadania urządzenia zintegrowanego systemu elektronicznej karty miejskiej do zakupu biletów w pojazdach w formie bezgotówkowej wraz z dostawą kasowników umożliwiających zakup biletów za pomocą kart bezstykowych do autobusów i tramwajów użytkowanych przez MZK, będzie umożliwiał posługiwanie się biletem elektronicznym, w tym w szczególności z wykorzystaniem kart płatniczych.

W skład systemu wchodzi także zakup aplikacji zarządzającej płatnościami oraz zakup urządzeń dla kontrolerów biletów. Wdrożenie elektronicznej karty miejskiej, w tym także wykorzystanie kart płatniczych, pozwoli na zakup biletów komunikacji miejskiej w formie bezgotówkowej, kodowanych na nośniku danych. W ramach tego projektu planuje się wyposażenie taboru komunikacji miejskiej w urządzenia mobilne (kasowniki) z funkcją czytnika kart bankowych oraz karty miejskiej, na których zapisywany będzie bilet przejazdowy.

 • Modernizacja myjni w celu umożliwienia i ułatwienia obsługi autobusów hybrydowych. Montaż automatycznej myjni autobusowej wraz z systemem oczyszczania i uzdatniania wody, konstrukcyjnie przystosowanej do wykonywania mycia zewnętrznego autobusów hybrydowych, z uwzględnieniem zamontowanej na dachach autobusów aparatury elektrycznej. Podstawowe parametry techniczne myjni:
  1. wymiary pojazdów (które myjnia obsługuje) – maksymalna szerokość pojazdów wynosi 2,70 m, min. szer. 2,30 m,
  2. wysokość min. 3,5 m, długość pojazdu bez ograniczeń;
  3. moduł myjący z 4 szczotkami pionowymi mocowanymi na wychylnych ramionach podpartych obrotowo u góry i dołu na
  4. Wały szczotek ułożyskowane na obu końcach, co zapewnia stabilną pracę bez bić i wahnięć;
  5. recykling wody – dwie równolegle kolumny filtracyjne ze złożami kwarcytu i węgla aktywnego o pojemności min. 0,3 m3
  6. każda wraz z zespołem zaworów automatycznych realizujących zaprogramowane płukanie wsteczne filtrów;
  7. wydajność myjni min. 50 autobusów o długości 12 m (+/- 0,5m) na godzinę.
 • Zakup podnośnika kolumnowego w celu umożliwienia i ułatwienia obsługi autobusów hybrydowych. Wymiana podnośnika kolumnowego (1 szt.) przystosowanego do obsługiwania i napraw autobusów hybrydowych.

Specyfikacja techniczna:

 1. obciążenie konstrukcji minimum 300 kg;
 2. obciążenie stopnia minimum 150 kg;
 3. obciążenie na 1 m² minimum 200 kg.

Założony w projekcie zakup autobusów hybrydowych, zakup zintegrowanego systemu elektronicznej karty miejskiej oraz niezbędnych urządzeń do obsługi nowego taboru jest dalszym etapem działań zmierzających do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenia atrakcyjności komunikacji zbiorowej dla pasażerów poprzez poprawę jakości transportu publicznego w Grudziądzu. Wymiana taboru poza pozytywnym wpływem na środowisko naturalne zmniejszy dodatkowo awaryjność pojazdów, co wpłynie na punktualność transportu i spadek kosztów komunikacji miejskiej, a to w sposób pośredni będzie miało wpływ na zwiększenie ilości pasażerów korzystających z transportu publicznego kosztem poruszania się transportem indywidualnym.

Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia następujących wskaźników produktu i wskaźników rezultatu bezpośredniego:

Wskaźnik produktu

 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – wartość docelowa: 12 sztuk.
 • Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – wartość docelowa: 225 sztuk.
 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskie – wartość docelowa: 960 miejsc.

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – wartość docelowa: 7 575,38 t równoważnika CO2.
 • Stopień redukcji CO2, który jest wynikiem ilorazu redukcji CO2 przez wartość całkowitą projektu wynosi 0,00021 t CO2 na 1 zł (0,21 kg CO2 na 1 zł).


Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu. Zakres projektu zakłada przebudowę torowiska, części drogowej, sieci trakcyjnej, oświetlenia drogowego oraz przebudowę sieci podziemnych i podstacji, przebudowane zostaną perony tramwajowe oraz wykonane ciągi piesze. Co ważne dla spółki,, przedmiot projektu obejmuje także zakup 4 wagonów tramwajowych oraz dźwigu ewakuacyjnego do ich wkolejania.

Projekt przyczynia się do poprawy jakości komunikacji tramwajowej w Grudziądzu poprzez zwiększenie średniej prędkości przewozowej, podniesienie komfortu podróżowania (zmniejszenie hałasu, wibracji, zwiększenie punktualności), umożliwienie podróżowania transportem szynowym osobom niepełnosprawnym, podniesienie komfortu mieszkańcom miasta poprzez zmniejszenie oddziaływania na środowisko czynnikami, do których zaliczamy hałas i wibracje oraz prądy błądzące.