Ulgi i zwolnienia

5 czerwca 2016

Przejazdy bezpłatne Przejazdy ulgowe

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych

Obowiązują od 01.05.2015r.WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH, ORAZ DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDÓW, KTÓRE NALEŻY OKAZYWAĆ PODCZAS KONTROLI BILETÓW. (Wykaz sporządzono na podstawie uchwały nr VI/39/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu.

L.P. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
1. Honorowi Obywatela Miasta Grudziądz. Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza wraz z dokumentem tożsamości.
2. Dzieci do rozpoczęcia obowiązku szkolnego. Dokument stwierdzający wiek dziecka
3. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia oraz pełnoletni opiekun tych osób.Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:przedszkola szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo–wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno–wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno–pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. 1 Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
1.1 Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego wydana wg obowiązującego wzoru.
1.2 Legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego wydana wg obowiązującego wzoru.
1.3 Legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2.
2 Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
2.1 Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
2.2 Orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS stwierdzające niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.
3 Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne wraz z jednym dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające termin i miejsce wizyty lub pobytu.
4 Dokumenty wymienione w pkt 1-3 nie są wymagane w przypadku widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności osoby.
5 Dokumenty dla opiekuna:- jeżeli przejazd odbywany jest wraz z osobą niepełnosprawną – jeden z dokumentów wymienionych w pkt. 1-3- jeżeli przejazd odbywany jest po osobę niepełnosprawną lub po jej odwiezieniu zaświadczenie (wzór MI – 1/2002) wystawione przez placówkę oświatową, oświatowo-wychowawczą albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie), o którym mowa w pkt. 3,- dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamości danej osoby.
4. Inwalidzi narządów ruchu poruszający się na wózkach inwalidzkich oraz towarzyszący im opiekun. Dokumenty nie są wymagane. Opiekuna wskazuje osoba uprawniona.
5. 1. Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. i członkowie ich rodzin w zakresie określonym Układem Zbiorowym Pracy.2. Kierowcy Arriva Sp. z o. o. Uprawnienie to dotyczy korzystania ze środków komunikacji miejskiej obsługiwanych przez wymienionych operatorów. Właściwy bilet wolnej jazdy wydawany przez operatorów.
6. Posiadacz Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnienie dotyczy wyłącznie linii sezonowej R. Grudziądzka Karta Dużej Rodziny oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej.
7. Osoby, które ukończyły 70 rok życia. Dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby i jej wiek.
8. Osoby, które do dnia 31 grudnia 2012r. ukończyły 65 rok życia. Dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby i jej wiek.
9. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji:1. Inwalidzi I grupy inwalidzkiej.2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji.3. Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun. 1 Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów.
2 Orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.
3 Zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji.
4 Wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS lub komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji.
5 Zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji.
6 Wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej MSW albo Szefowi ABW albo Szefowi AW, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów.
7 Legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa.
8 Legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji.
9 Ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności,wystawiona przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1-6 i 8 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Opiekuna wskazuje osoba uprawniona.
10. Osoby niewidome lub ociemniałe i towarzyszący im w czasie przejazdu przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik). 1 Dokumenty, o których mowa w poz. 9 pkt 1-8, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy z powodu stanu narządu wzroku.
2 Ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności „04-O”, wystawiona przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Przewodnika wskazuje osoba uprawniona.
11. Umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej wykonujący czynności służbowe. Legitymacja służbowa.
12. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej. Legitymacja służbowa.
13. Funkcjonariusze Policji wykonujący czynności służbowe. Legitymacja służbowa.
14. Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi i są członkami PCK. Zaświadczenie Zarządu Rejonowego PCK w Grudziądzu poświadczające oddanie co najmniej 18 litrów krwi.
15. Wolontariusze akcji charytatywnych lub społecznych. Legitymacja lub zgoda wydana przez organizatora transportu publicznego.
16. Streetworkerzy. Legitymacja lub zgoda wydana przez organizatora transportu publicznego.

Uprawnienia do przejazdów ulgowych

Obowiązują od 01.05.2015r.WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH, ORAZ DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEJAZDÓW, KTÓRE NALEŻY OKAZYWAĆ PODCZAS KONTROLI BILETÓW. (Wykaz sporządzono na podstawie uchwały nr VI/39/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu.

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH 50%
L.P. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
1. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązku szkolnego do ukończenia szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Ważna legitymacja szkolna.
2. Uczniowie i studenci zagranicznych szkół do ukończenia 26 roku życia. Międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card) lub Karta Euro 26 Student.
3. Uczniowie pobierający naukę w zakładach rzemieślniczych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Legitymacja uczniowska wystawiona przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.
4. Emeryci i renciści, a także renciści socjalni, nie pozostający w stosunku pracy powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych i rentowych. Dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby oraz legitymacja emeryta – rencisty lub legitymacja emeryta lub rencisty posiadająca zdjęcie.
5. Inwalidzi słuchu będący członkami organizacji i stowarzyszeń zrzeszających inwalidów słuchu. Legitymacja stwierdzająca przynależność do organizacji zrzeszającej głuchoniemych.
UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH 75%
L.P. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
1. Posiadacz Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę w trybie dziennym do ukończenia 24 roku życia.Uprawnienie obejmuje bilety okresowe miesięczne obowiązujące od poniedziałku do piątku oraz na wszystkie dni w granicach administracyjnych miasta. Grudziądzka Karta Dużej Rodziny oraz ważna legitymacja szkolna.

Brak komentarzy