Tereny Inwestycyjne

23 marca 2021

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 47, 86 300 Grudziądz, NIP: 876-21-47-088, REGON: 871528212, kapitał zakładowy 16.903.000 zł, KRS: 0000132903 oferuje do sprzedaży niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Spółki:

 

DZIAŁKI WARYŃSKIEGO I ŁYSKOWSKIEGO
Lp. Nr działki Obręb KW Lokalizacja Powierzchnia [m2] Klasa gruntu Cena
1 m2
Wartość działki
1 5/5 69 TO1U/00053644/3 ul. Waryńskiego 2 800 PsIV 145,00 zł 406 000,00 zł
2 6/16 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego 5 176 PsIV 4988
W 188
142 zł 734 992,00zł
3 6/20 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego 583 PsIV 142 zł 82 786,00 zł
4 6/21 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego 5 478 PsIV 142 zł 777 876,00 zł
5 6/22 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego 5 637 PsIV 142 zł 800 454,00 zł
6 6/23 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego 546 PsIV 142 zł 77 532,00 zł
7 6/24 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego 366 PsIV 142 zł 51 972 zł
DZIAŁKI CZARNA DROGA
Lp. Nr działki Obręb KW Lokalizacja Powierzchnia [m2] Klasa gruntu Cena
1 m2
Wartość działki
1 30/2 58 TO1U/00053643/6 ul. Czarna Droga 15 024 RIVa 126,07 zł 1 894 075,68 zł
2 4/7 59 TO1U/00053643/6 ul. Czarna Droga 8 526 RIVa 126,07 zł 1 074 872,82 zł

 

 

 

 1. Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod lokalizację urządzeń i obiektów związanych z budową oczyszczalni miejsko-gminnej w Nowej Wsi (Uchwała Nr XVIII/43/00 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26.04.2000 r. – Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 30, poz. 305 z dnia 16.06.2000 roku), wg którego działki przeznaczone są pod lokalizację obiektów koncentracji usług związanych z obsługą ruchu drogowego. Nakaz realizacji: parkingów strategicznych, usług handlowych, gastronomicznych, warsztatów, stacji paliw itp. na pozostałym terenie (dot. dz. nr 6/21 i 6/22, symbol 6K-UP), a także projektowanej zieleni izolacyjnej wokół istniejących ogrodów działkowych (dot. dz. nr 6/23 i 6/24, symbol 11ZI).
 2. Uwagi dot. poz. nr 1, 2 i 3 z tabeli:
  1. dostępność komunikacyjna na teren nieruchomości z ul. Łyskowskiego,
  2. lokalizację nowych zjazdów oraz urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy uzgodnić z Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu. Z uwagi, iż ul. Łyskowskiego jest objęta gwarancją jakości przez okres do X.2014 roku, wszelkie roboty w pasie drogowym mogą odbywać się w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą Firmą Budowlano Drogową Prasbet Sp. J. w siedzibą w Grudziądzu przy ul. Malczewskiego 2.
 3. Uwagi dot. poz. 4 i 5:
  1. przez teren nieruchomości przebiega gazociąg śr/c DN110PE/0,5MPa – nabywca nieruchomości zobowiązany będzie zapewnić dostęp do infrastruktury technicznej celem usunięcia awarii, wykonania prac konserwacyjnych sieci i urządzeń, wykonania remontu, rozbudowy i modernizacji sieci gazowej. W przypadku ewentualnej przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej dla własnych potrzeb, nabywca dokona tego na własny koszt, zgodnie z warunkami ustalonymi przez dysponenta sieci,
  2. zagospodarowanie części obszaru nieruchomości może nastąpić w ograniczonym zakresie z powodu konieczności uwzględnienia 20 m „strefy ograniczonego użytkowania terenu” rozmieszczonej obustronnie wzdłuż istniejącej w pobliżu linii elektroenergetycznej 2 x 110 kV relacji Świerkocin-Grudziądz Łąkowa, Grudziądz Węgrowo Świerkocin,
  3. dostępność komunikacyjna na teren nieruchomości z ul. Waryńskiego.
 4. Uwagi dot. pkt. 1, 2, 3 i 4
  1. Dla nieruchomości opracowane zostały dokumentacje geotechniczne, na ich podstawie zostały opracowane poniższe wnioski i zalecenia:
  2. Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.09.1998 r. na terenie badań występują złożone warunki gruntowe, co wynika z płytkiego zalegania wód podziemnych.
  3. Na analizowanym terenie stwierdzono do maksymalnej głębokości 0,9 m ppt (pkt. 1 i 2), 1,0 m ppt (pkt. 3), 0,6 m ppt (pkt. 4 i 5) występowanie gruntów słabonośnych, tj. gleb i gruntów zastoiskowych warstwy I. Osady te nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego.
  4. Pewne podłoże nośne stanowią grunty rzeczne warstwy II.
  5. Pod względem fizjograficznym na terenie badań występują średnio korzystne warunki gruntowo – wodne.
  6. Wysoki poziom wód podziemnych będzie stanowić utrudnienia podczas robót ziemnych i instalacyjno montażowych, stąd należy przewidzieć odwodnienia budowlane przy użyciu igłofiltrów (igło studni) zapuszczonych w grunty warstwy II. Zaleca się roboty ziemne wykonywać w okresie niskich stanów wód podziemnych.
  7. Głębokość posadowienia fundamentów ze względu na przemarzanie wynosi min. hz=1,0 m.
  8. Nieruchomości mogą ewentualnie wymagać uregulowania stosunków wodnych, które przyszli nabywcy będą musieli wykonać na własny koszt.
 5. Na ewentualną wycinkę drzew i krzewów z terenu powyższych nieruchomości, będzie wymagane uzyskanie zezwolenia oraz może wystąpić naliczenie opłat z tego tytułu.
 6. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. W celu uzyskania warunków technicznych należy wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Gdańsku, RDG w Grudziądzu, przy ul. Mickiewicza 34.
 7. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej zostaną określone po złożeniu wniosku o określenie warunków przyłączenia stosownie do podanych mocy przyłączeniowych oraz zgodnie z planami zagospodarowania nieruchomości.
 8. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W celu uzyskania warunków technicznych na podłączenie do w/w sieci należy wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółki z o.o. w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30.
 9. Informacje dotyczące zakupu działek można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Dworcowej 47, telefon (56) 45-04-210.
 10. Ceny zakupu działek podlegać będą zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki, która musi wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości.
 11. Do cen doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.
 12. Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Brak komentarzy

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu