Regulamin przewozu

19 czerwca 2016

Sporządzono na podstawie: UCHWAŁY NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowegoPrzepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy – miasto Grudziądz

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 2. Odpowiedzialność za szkody.

Rozdział 3.Przewóz osób – postanowienia ogólne.

Rozdział 4. Przewóz osób – prawa i obowiązki pasażera.

Rozdział 5. Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt.

Rozdział 6. Kontrola biletów.

Rozdział 7. Postępowanie reklamacyjne.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe.

Rozdział 1 – Przepisy ogólne
§ 1
Określa się przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu ręcznego w środkach komunikacji miejskiej w Grudziądzu.

§ 2
Pasażerowie korzystający z przewozu, obsługa pojazdu oraz kontrolerzy biletów zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.

§ 3
1. Operator zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz należytej obsługi przewozu.

2. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu, obsługa pojazdu informuje pasażerów o zaistniałej sytuacji oraz określa bezpieczny sposób opuszczenia pojazdu. Pasażerowie zobowiązani są do zastosowania się do poleceń obsługi pojazdu.

3. W przypadku tymczasowej, awaryjnej zmiany trasy przejazdu, obsługa pojazdu informuje o tym pasażerów i udziela wszelkich informacji związanych z przewidywaną zmianą trasy.

. W przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi, który wniósł opłatę za przejazd przysługuje prawo kontynuowania przejazdu innym pojazdem w tym samym kierunku, na podstawie tego samego biletu.

§ 4
Operator jest zobowiązany do umieszczenia w pojeździe (w miejscu widocznym dla pasażerów) informacji o obowiązujących przepisach porządkowych, taryfie przewozowej, uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, a także informacji o adresie, pod który należy kierować reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przez przewoźnika.

§ 5
1. Znalazca rzeczy zagubionej lub porzuconej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem.

2. Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz została przekazana przez kierującego pojazdem do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych, które znajduje się w siedzibie operatora obsługującego daną linię komunikacyjną.

3. W przypadku podejrzenia, iż pozostawiona rzecz może zagrażać życiu lub bezpieczeństwu pasażerów, kierujący pojazdem ma obowiązek zabezpieczyć tę rzecz i nakazać pasażerom opuszczenie pojazdu.

4. Szczegółowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi lub porzuconymi w pojazdach regulują odrębne przepisy.

§ 6
1. Bilet miejski jedno-przejazdowy obowiązuje na obszarze komunikacyjnym: gminy-miasto Grudziądz i gminy Grudziądz na terenie miejscowości Biały Bór.

2. Bilet miejski okresowy obowiązuje na obszarze komunikacyjnym gminy-miasto Grudziądz i gminy Grudziądz na terenie miejscowości Biały Bór.

3. Bilet pozamiejski jednorazowy i okresowy obowiązuje na obszarze komunikacyjnym gminy-miasto Grudziądz, gminy Grudziądz, gminy Rogóźno oraz miasta i gminy Radzyń Chełmiński.[powrót]

Rozdział 2 – Odpowiedzialność za szkody
§ 7
1. Pasażer ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. Operator odpowiada za szkody, jakie poniósł pasażer w związku z realizacją przewozów w trybie obowiązujących przepisów Prawa przewozowego oraz odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.[powrót]

Rozdział 3 – Przewóz osób – postanowienia ogólne
§ 8
W pojazdach publicznego transportu zbiorowego oraz na przystankach zabrania się:

1) wsiadania i wysiadania po sygnale odjazdu;

2) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia urządzeń i wyposażenia;

3) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;

4) spożywania artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;

5) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń zakłócających spokój w pojeździe w inny sposób;

6) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju;

7) wchodzenia do pojazdu na łyżworolkach, wrotkach lub podobnym sprzęcie;

8) wykonywania czynności, które mogą narazić współpasażerów na szkodę, obrażenia lub niewygodę;

9) nieuzasadnionego używania urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych;

10) żebrania i prowadzenia sprzedaży obnośnej;

11) kwestowania, umieszczania plakatów reklamowych i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania materiałów reklamowych bądź ulotek bez zgody organizatora przewozów;

12) siadania na barierkach ochronnych zamontowanych w pojazdach;

13) używania e-papierosów.

§ 9
1. Do pojazdu mogą nie być wpuszczone lub mogą być z niego usunięte osoby:

1) nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec pasażerów lub kierującego pojazdem;

2) wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem;

3) z innych powodów niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.

2. Decyzję o nie wpuszczeniu lub usunięciu osób, o których mowa w ust. 1 podejmuje kierujący pojazdem lub kontroler biletów.[powrót]

Rozdział 4 – Przewóz osób – prawa i obowiązki pasażera
§ 10
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych przystankach oraz po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają pasażerowie wysiadający z pojazdu. Wsiadanie i wysiadanie do i z pojazdu może odbywać się wszystkimi drzwiami.

2. Pasażerowie zobowiązani są do opuszczenia pojazdu na ostatnim przystanku na trasie w przypadku, gdy pojazd zakończył obsługę danej trasy, a także gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy oraz na polecenie kierującego pojazdem.

3. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu przez obsługę pojazdu czynności związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu oraz ze zmianą kierunku jazdy.

4. W pojazdach wyposażonych w oznakowane urządzenia służące do otwierania drzwi, pasażer może samodzielnie otwierać drzwi.

5. W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania, pasażer powinien stosować się do napisów i piktogramów o charakterze porządkowym znajdujących się w pojeździe.

6. Pasażerowie zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku „na żądanie” zobowiązani są do zasygnalizowania takiego zamiaru poprzez naciśnięcie przycisku sygnalizującego.

7. Pasażerowie zamierzający wsiąść do pojazdu z przystanku „na żądanie” powinni zasygnalizować chęć wejścia do pojazdu poprzez podniesienie ręki. Wszystkie czynności powinny zostać wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby kierujący pojazdem mógł bezpiecznie zatrzymać pojazd na przystanku.

8. Osoby z widoczną niepełnosprawnością ruchową lub osoby niewidome i niedowidzące poruszające się z białą laską lub psem asystującym zamierzające wsiąść na przystanku „na żądanie” powinny oczekiwać w widocznym dla obsługi pojazdu miejscu, umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku. Obsługa pojazdu ma obowiązek zatrzymać pojazd na tym przystanku, nawet w przypadku braku sygnalizacji takiej potrzeby ze strony osoby niepełnosprawnej.

9. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy pojazdu trzymać się uchwytów i poręczy do tego przeznaczonych.

10. Pasażerowie zajmujący miejsca przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku, zobowiązani są do zwolnienia tych miejsc w razie zgłoszenia chęci ich zajęcia przez osoby, dla których miejsca te są przeznaczone.

11. Pasażer podróżujący z psem asystującym obowiązany jest posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie poświadczające aktualność ustawowo wymaganych szczepień weterynaryjnych.

12. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia ani zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie pojazdu.

13. Pasażer może nabyć bilet lub karnet u kierującego pojazdem wyłącznie w czasie postoju na przystanku.

14. Pasażer nie jest zwolniony z uiszczenia opłaty za przejazd w sytuacji, gdy obsługa pojazdu nie dysponuje biletami, karnetami przeznaczonymi do sprzedaży w środkach komunikacji miejskiej oraz gotówką niezbędną do wydania reszty.

15. Pasażer, który zamierza nabyć bilet u kierującego pojazdem i wykorzystać go w danym pojeździe, zobowiązany jest wejść do pojazdu przednimi drzwiami, niezwłocznie dokonać zakupu i skasować bilet w najbliższym kasowniku. W przypadku wejścia innymi drzwiami pasażer zobowiązany jest oczekiwać na zakup stojąc przy kabinie kierowcy.

16. Pasażer korzystający z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego zobowiązany jest do skasowania biletu niezwłocznie po wejściu do pojazdu oraz sprawdzenia prawidłowości odbicia kasownika. Bilet powinien zostać zachowany przez cały czas trwania podróży.

17. Opiekunowie z dziećmi do 16-tego roku życia są uprawnieni są do korzystania z biletów rodzinnych.

18. Pasażerowi nie wolno przekazywać swojego biletu innemu pasażerowi ani też posługiwać się biletem otrzymanym od innego pasażera.

19. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe, a także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do poleceń obsługi pojazdu lub kontrolerów biletów, zobowiązany jest do opuszczenia pojazdu na wezwanie obsługi lub kontrolerów na najbliższym przystanku.

20. W przypadku odmowy żądania opuszczenia pojazdu, kierujący pojazdem lub kontrolerzy biletów mogą zwrócić się o interwencję do organów porządkowych (Policja, Straż Miejska).[powrót]

Rozdział 5 – Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt
§ 11
1. W przypadku przewozu bagażu (w tym rowerów) lub zwierząt, pasażer zobowiązany jest do umieszczenia go w pojeździe w taki sposób, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności prowadzącemu pojazd, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp.

2. Przewóz bagażu, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru oraz zwierząt nie podlega opłacie za przewóz.

3. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

4. W przypadku naruszenia przez pasażera postanowień ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 obsługa pojazdu,pracownicy organizatora lub kontrolerzy biletów mogą zażądać opuszczenia pojazdu przez pasażera, wraz z przewożonym bagażem (w tym również rowerem) lub zwierzęciem.

5. Zabrania się przewozu:1) psów bez aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie, nietrzymanych na smyczy i nie mających założonego kagańca, z wyłączeniem psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) pod warunkiem, że mają założoną uprząż;2) innych zwierząt zagrażających bezpieczeństwu pasażerów, z wyłączeniem małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierząt koszu, skrzynce, klatce itp., zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów i zwierząt;

3) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie bądź uszkodzenie ciała lub odzieży albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd;

4) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych oraz innych materiałów niebezpiecznych;

5) broni, z wyłączeniem dopuszczonej do przewozu na warunkach określonych odrębnymi przepisami;

6. W czasie przewozu wózka spacerowego wraz z dzieckiem, dziecko nie powinno znajdować się w wózku, a jeśli pozostaje w wózku – musi być zabezpieczone przed wypadnięciem z niego;

7. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w mieniu operatora lub wyrządzone innym pasażerom w związku z przewozem bagażu lub zwierząt, jeżeli powstały z jego winy lub właściwości przewożonego towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym;

8. W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu (w tym również roweru) lub zwierząt w miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem), pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym i przestawienia przewożonego bagażu (w tym również roweru lub zwierzęcia) z zachowaniem postanowień § 11 ust. 1, 2 i ust. 3.[powrót]

Rozdział 6 – Kontrola biletów
§ 12
1. Uprawnione do kontroli biletów są osoby upoważnione przez operatora, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu zawierającym informacje określone przepisami ustawy Prawo przewozowe.

2. Kontrola może być przeprowadzana przez co najmniej 2 kontrolerów w jednym pojeździe.

3. W czasie korzystania ze środków komunikacji miejskiej pasażerowie zobowiązani są do posiadania i okazania w trakcie kontroli ważnego biletu lub telefonu komórkowego z wyświetloną na ekranie informacją o zakupionym bilecie oraz o wartości zgodnej z obowiązującym cennikiem opłat.

4. W przypadku przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażerowie zobowiązani są dodatkowo do posiadania i okazywania na wezwanie kontrolera dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu.

5. Kontrola biletów okresowych (nie podlegających kasowaniu) polega na sprawdzeniu okresu ważności biletu, sprawdzeniu wpisanego numeru legitymacji na znaczku miesięcznym i porównaniu zgodności danych osobowych na dokumencie umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.

6. Bilet okresowy jest nieważny:1) bez wpisanego numeru legitymacji;

2) gdy jest zniszczony, uszkodzony, o zaniżonym nominale.

7. Bilet okresowy trzymiesięczny jest ważny 90 dni od daty zakupu.

8. Bilet 2, 3 i 24 godzinny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, po jednokrotnym skasowaniu.

9. Kontrola ważności biletów jednorazowych (papierowych) i karnetów polega na sprawdzeniu wydruku z kasownika na okazanym przez pasażera bilecie w zakresie:

1) zgodności numeru autobusu oraz tramwaju;

2) aktualnej daty podróży;

3) w zależności od typu kasownika: godziny skasowania biletu z aktualnym czasem wyświetlanym na kasowniku biletów bądź numeru wykonywanego kursu;4) nominału kontrolowanego biletu, który powinien być zgodny z obowiązującym cennikiem opłat.

10. Bilet jednorazowy, czasowy i karnet jest nieważny gdy:1) jest zniszczony, uszkodzony, o zaniżonym nominale, był kasowany więcej niż jeden raz;

2) został skasowany po ogłoszeniu kontroli.

11. Bilet jednorazowy jest nieważny, jeżeli wykorzystywany jest jako bilet 2, 3 i 24 godzinny.

12. Przejazd bez ważnego biletu grupowego obciąża opiekuna grupy.

13. Na każde żądanie pasażera kontroler zobowiązany jest do podania pasażerowi swojego numeru służbowego oraz poinformowania o miejscu i sposobie składania reklamacji.

14. Kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego.

15. W razie nie okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 13 kontroler, ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera.

16. W razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony kontroler ma prawo zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

17. Do czasu przybycia Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez organizatora albo osobę przez niego upoważnioną.[powrót]

Rozdział 7 – Postępowanie reklamacyjne
§ 13
1. Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji w niżej wymienionych sytuacjach:

1) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;

2) gdy pasażer kwestionuje zasadność wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej za brak biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej do operatora lub Prezydenta Grudziądza.[powrót]

Rozdział 8 – Postanowienia końcowe
§ 14
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1173 i poz. 1529, z 2013 r. poz.1014, oraz z 2014 r. poz. 1051), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368, oraz z 2014 r. poz. 423 i poz. 915) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i poz. 827 oraz z 2015 r., poz. 4).[powrót]

PRACA DLA KIEROWCY AUTOBUSU

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWCY AUTOBUSU

POMAGAMY ZDOBYĆ UPRAWNIENIA

OFERUJEMY ATRAKCYJNE ZAROBKI

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu