Praca

2 września 2021

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu organizuje nabór na stanowisko kierowca autobusu.

Pracownikom gwarantujemy:

 • zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
 • elastyczny grafik
 • comiesięczna premia regulaminowa
 • dodatkowe premie okresowe 2 razy w roku
 • w okresie letnim premię za oszczędność paliwa
 • prowizję za sprzedaż biletów
 • dodatki wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców
 • zapewniamy świadczenia dodatkowe gwarantowane zakładowym funduszem świadczeń socjalnych ( zapomogi świąteczne, paczki dla dzieci, pożyczki, wczasy pod gruszą, zapomogi bezzwrotne przyznawane w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby i śmierci pracownika lub członka rodziny)
 • bezpłatny bilet pracowniczy na linie komunikacyjne
 • dostęp do portalu pracowniczego
 • umowę o pracę długookresową oraz umowę na czas nieokreślony
 • stabilną pracę w miłym i doświadczonym zespole
 • atrakcyjne zarobki (przeciętna pensja brutto wraz ze wszystkimi składnikami dodatkowymi oscyluje w granicach średniej krajowej)

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ustalenia wynagrodzenia indywidualnie.

Wymagania:

 • ukończone 24 lata
 • posiadanie prawo jazdy kategorii B lub C
 • niekaralność
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność

Jeśli posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz uprawnienia do przewozu osób, naszą współpracę możemy rozpocząć natychmiast.

Jeśli nie posiadasz uprawnień, nie martw się:

 • dla osoby bezrobotnej można uzyskać dotację na zdobycie kategorii D oraz uprawnień do przewozu osób
 • dla osoby chcącej podwyższyć swoje kwalifikacje istnieje możliwość sfinansowania przez nas kursu na uzyskanie kategorii D wraz z uprawnieniami do przewozu osób przy czym:
 • nie musisz posiadać wkładu własnego
 • pokrywamy wszelkie koszty związane z uzyskaniem odpowiednich uprawnień
 • po przyjęciu do pracy koszty uzyskania uprawnień dzielimy na pół
 • pierwsza część jest umarzana po okresie 2 letniego zatrudnienia
 • drugą część pokrywa kierowca w podziale na 24 niskie raty

Aplikuj!

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy kierowca autobusu

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu poszukuje Stażysty (komórka kadr).

Twój zakres obowiązków:

1) Aktywne poszukiwanie źródeł pozyskania kandydatów do pracy polegające na:

-przygotowaniu ogłoszeń i ofert pracy

-poszukiwaniu dostępnych ogłoszeń na portalach internetowych

-wspieraniu realizowanych procesów rekrutacyjnych (selekcja CV, pierwszy kontakt z kandydatami)

-kontakcie z agencjami pracy

-bieżącej pracy w komórce kadr

Nasze wymagania

-status studenta lub osoby skierowanej przez PUP

-wysokorozwinięte zdolności komunikacyjne

-dostępność w niepełnym wymiarze godzin (10 godzin tygodniowo)

-bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność działaniu

-sprawne poruszanie się w programach pakietu MS Office

-sprawne funkcjonowanie w przestrzeni internetowej z wykorzystaniem portali

internetowych, a także innych narzędzi dostępnych w sieci internetowej oferujących kandydatów do pracy

-chęć zdobywania doświadczenia zawodowego

Oferujemy

-przygotowanie do pracy w Dziale HR

-ciekawe zadania realizowane w firmie o bardzo długiej tradycji na rynku pracy

-rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji

-niezbędne narzędzia umożliwiające wykonywanie pracy

Kontakt

Telefoniczny 56-45-04-227 w godzinach 7.00-14.00 lub e-mail sekretariat@mzk.grudziadz.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz, tel. 56 45-04-210.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierowca autobusu
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: -żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. -cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. -wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest wyłączenie z toku naboru.Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
PRACA DLA KIEROWCY AUTOBUSU

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWCY AUTOBUSU

POMAGAMY ZDOBYĆ UPRAWNIENIA

OFERUJEMY ATRAKCYJNE ZAROBKI

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu