Praca

5 listopada 2021

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu aktualnie organizuje nabór na stanowiska

Kierowca Autobusu
Recepcjonista lub referent
Opiekun zwierząt


 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu organizuje nabór na stanowisko kierowca autobusu.Pracownikom gwarantujemy:

 • zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
 • elastyczny grafik
 • comiesięczna premia regulaminowa
 • dodatkowe premie okresowe 2 razy w roku
 • w okresie letnim premię za oszczędność paliwa
 • prowizję za sprzedaż biletów
 • dodatki wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców
 • zapewniamy świadczenia dodatkowe gwarantowane zakładowym funduszem świadczeń socjalnych ( zapomogi świąteczne, paczki dla dzieci, pożyczki, wczasy pod gruszą, zapomogi bezzwrotne przyznawane w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby i śmierci pracownika lub członka rodziny)
 • bezpłatny bilet pracowniczy na linie komunikacyjne
 • dostęp do portalu pracowniczego
 • umowę o pracę długookresową oraz umowę na czas nieokreślony
 • stabilną pracę w miłym i doświadczonym zespole
 • atrakcyjne zarobki (przeciętna pensja brutto wraz ze wszystkimi składnikami dodatkowymi oscyluje w granicach średniej krajowej)

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ustalenia wynagrodzenia indywidualnie.

Wymagania:

 • ukończone 24 lata
 • posiadanie prawo jazdy kategorii B lub C
 • niekaralność
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność

Jeśli posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz uprawnienia do przewozu osób, naszą współpracę możemy rozpocząć natychmiast.

Jeśli nie posiadasz uprawnień, nie martw się:

 • dla osoby bezrobotnej można uzyskać dotację na zdobycie kategorii D oraz uprawnień do przewozu osób
 • dla osoby chcącej podwyższyć swoje kwalifikacje istnieje możliwość sfinansowania przez nas kursu na uzyskanie kategorii D wraz z uprawnieniami do przewozu osób przy czym:
 • nie musisz posiadać wkładu własnego
 • pokrywamy wszelkie koszty związane z uzyskaniem odpowiednich uprawnień
 • po przyjęciu do pracy koszty uzyskania uprawnień dzielimy na pół
 • pierwsza część jest umarzana po okresie 2 letniego zatrudnienia
 • drugą część pokrywa kierowca w podziale na 24 niskie raty

Aplikuj!

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy kierowca autobusu

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz, tel. 56 45-04-210.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierowca autobusu
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • -żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • -cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • -wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest wyłączenie z toku naboru. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 


 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Recepcjonista lub referent w Centrum Opieki nad Zwierzętami w ilości 2,5 etatu w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami;
 • Empatia i wrażliwość na los zwierząt;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odporność na stres;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • Umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku;
 • Umiejętności uczenia się i samorozwoju (szczególnie w zakresie opieki nad zwierzętami);
 • Wysoka kultura osobista;
 • Pracowitość;
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;

Ponadto kandydaci powinni być:

 • Osobami pełnoletnimi, mieszkającymi w Grudziądzu lub w najbliższej okolicy;
 • Osobami niekaranymi, z pełną zdolnością do czynności prawnych;
 • Osobami posiadającymi prawo jazdy kat. B (minimum 4 osoby);
 • Dobrego stanu zdrowia wymaganego na stanowisku recepcjonisty;
 • Mile widziane wykształcenie takie jak technik weterynarii lub pokrewne;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy ze zwierzętami domowymi;
 • Dyspozycyjni również w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, gdyż praca może odbywać we wszystkie dni tygodnia przy zachowaniu dwuzmianowego trybu pracy,
 • Osobami biegle znającymi excel i word (znajomość będzie weryfikowana praktycznymi testami) oraz media społecznościowe.

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy obsługa administracyjna w recepcji Centrum Opieki nad Zwierzętami przy ul. Przytulna 1 w Grudziądzu

 • Prowadzenie wszelkich wymaganych rejestrów zwierząt.
 • Współpraca z weterynarzem.
 • Współpraca z wolontariatem w celu zapewnienia zwierzęciu spacerów, wspólnego poznawania zwierząt w celu zapewnienia udanej i odpowiedzialnej adopcji, rozpoznawania zachowań mogących świadczyć o chorobie.
 • Współpraca z opiekunami, mająca na celu zapewnienie właściwej opieki podczas nieobecności w pracy.
 • Przeprowadzanie spacerów i rozmów przedadopcyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r.,                 poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. oświadczenie RODO

Sposób składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV i listu motywacyjnego (napisz nam dlaczego chcesz pracować w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu)
  w zamkniętej kopercie do siedziby MZK, adres: ul. Dworcowa 47 lub drogą mailową, e-mail: sekretariat@mzk.grudziadz.pl,
 • termin składania ofert: 18.11.2021 r. – o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do MZK,
 • CV – życiorys oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
  a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
 • poniższa informacja : „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” powinna zostać skopiowana pod dokumentami składanymi przez kandydata
  i własnoręcznie podpisana, co będzie stanowiło potwierdzenie zapoznania się
  z informacjami zawartymi w klauzuli.

„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” (obowiązkowa)

Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (dalej RODO)

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. administrator danych osobowych: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.,
  Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz
  ,
 2. korespondencję w sprawie danych osobowych należy kierować na adres jak wyżej lub elektronicznie na email: rodo@mzk.grudziadz.pl,
 3. cele przetwarzania danych : przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko Recepcjonisty(ki)/Referanta w Centrum Opieki nad Zwierzętami,
 4. informacje o odbiorcach danych : podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 5. okres przechowywania danych : czas niezbędny do przeprowadzenia naboru.
 • Uprawnienia :
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu Pracy w związku z art.6 ust.1  c RODO.
 • Inne informacje: dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

opiekun zwierząt (psy i koty) w Centrum Opieki nad Zwierzętami w ilości 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami.
 • Empatia i wrażliwość na los zwierząt.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Odporność na stres.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 • Umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku.
 • Umiejętności uczenia się i samorozwoju (szczególnie w zakresie opieki nad zwierzętami).
 • Wysoka kultura osobista.
 • Pracowitość.
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania.

Ponadto kandydaci powinni być:

 • Osobami pełnoletnimi, mieszkającymi w Grudziądzu lub w najbliższej okolicy.
 • Niekarani, z pełną zdolnością do czynności prawnych.
 • Posiadać prawo jazdy kat. B (minimum 4 osoby).
 • Mile widziane wykształcenie średnie techniczne – technik weterynarii lub pokrewne.
 • Dobrego stanu zdrowia wymaganego na stanowisku opiekuna.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy ze zwierzętami domowymi.
 • Dyspozycyjni również w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, gdyż praca może odbywać się we wszystkie dni tygodnia przy zachowaniu dwuzmianowego trybu pracy.

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy opieka nad psami i kotami obejmująca:

 • Karmienie i pojenie zwierząt (dopilnowanie by każde zjadało swoją odpowiednio dobraną porcję jedzenia).
 • Sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta.
 • Dbanie o dobre samopoczucie zwierząt: socjalizacja i nawiązywanie ze zwierzętami przyjaznych relacji.
 • Obserwowanie i poznawanie cech zwierzęcia – tak aby pracownik mógł przekazać jak najwięcej informacji osobom zainteresowanym adopcją.
 • Obserwowanie stanu zdrowia zwierzęcia, zmian w zachowaniu, wszelkich objawów mogących świadczyć o chorobie i przekazanie tych spostrzeżeń bezzwłocznie lekarzowi weterynarii.
 • Współpraca z wolontariatem w celu zapewnienia zwierzęciu spacerów, wspólnego poznawania zwierząt w celu zapewnienia udanej i odpowiedzialnej adopcji, rozpoznawania zachowań mogących świadczyć o chorobie.
 • Współpraca z innymi opiekunami, mającą na celu zapewnienie właściwej opieki podczas nieobecności w pracy.
 • Przeprowadzanie spacerów i rozmów przedadopcyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r.,                 poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. oświadczenie RODO.

Sposób składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV i listu motywacyjnego (napisz nam dlaczego chcesz pracować w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu)
  w zamkniętej kopercie do siedziby MZK, adres: ul. Dworcowa 47 lub drogą mailową, e-mail: sekretariat@mzk.grudziadz.pl,
 • termin składania ofert: 18.11.2021 r. – o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do MZK,
 • CV – życiorys oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
  a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji,
 • poniższa informacja : „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” powinna zostać skopiowana pod dokumentami składanymi przez kandydata
  i własnoręcznie podpisana, co będzie stanowiło potwierdzenie zapoznania się
  z informacjami zawartymi w klauzuli.

 

„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” (obowiązkowa)

Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. administrator danych osobowych: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.,
  Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz
  ;
 2. korespondencję w sprawie danych osobowych należy kierować na adres jak wyżej lub elektronicznie na email: rodo@mzk.grudziadz.pl;
 3. cele przetwarzania danych : przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko opiekuna zwierząt w Centrum Opieki nad Zwierzętami,
 4. informacje o odbiorcach danych : podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 5. okres przechowywania danych : czas niezbędny do przeprowadzenia naboru.
 • Uprawnienia :
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu Pracy w związku                                           z art.6 ust.1  c RODO.
 • Inne informacje: dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Title
PRACA 8 października 2021
PRACA 5 listopada 2021
PRACA 5 listopada 2021

 

PRACA DLA KIEROWCY AUTOBUSU

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWCY AUTOBUSU

POMAGAMY ZDOBYĆ UPRAWNIENIA

OFERUJEMY ATRAKCYJNE ZAROBKI

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu