B¹dŸmy Razem Bezpieczni
Konkurs
Konkurs zakoñczony. Dziêkujemy wszystkim za oddane g³osy. Pasa¿erowie wybrali najsympatyczniejszego kierowcê/motorniczego grudzi¹dzkiej komunikacji miejskiej. W konkursie oddano 3834 wa¿nych g³osów. Pierwsze miejsce zajê³a motornicza Gra¿yna Haras z numerem 168 (MZK) - 447 g³osów, na drugiej lokacie znalaz³ siê kierowca Roman Krauze z numerem 24 (ARRIVA) - 413 g³osów, a trzecie miejsce uzyska³ kierowca Micha³ Gadziñski z numerem 78 (MZK) - 370 g³osów.
Powiêksz
Powiêksz
ATRAKCYJNE TERENY INWESTYCYJNE
Miejski Zak³ad Komunikacji Sp. z o.o. w Grudzi¹dzu
oferuje do sprzeda¿y niezabudowane nieruchomoœci, stanowi¹ce w³asnoœæ Spó³ki. Szczegó³y:

---> SPRAWD¬ <---
Aktualnie online
Goci online: 1

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 3
Najnowszy uytkownik: Daniel
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej


IP
IP'
Kup bilet przez Internet!
Stacja paliw

align='center' 4,59 PLN align='center'
4,43 PLN
Wysoka jakoœæ w rozs¹dnej cenie!
Zapraszamy do sta³ej wspó³pracy
Aktualizacja: 19.02.2015
Aktualne ceny - zadzwoñ
56 45 04 233
Z ostatniej chwili...
 • Testy nowego Tramwaju II

  12/02/2015 11:55
  Informacje zwi¹zane z komunikacj¹ miejsk¹Mi³o nam zakomunikowaæ, ¿e w dniu dzisiejszym przeprowadzone zosta³y testy nowego tramwaju nisko-po³ogowego bydgoskiej firmy "PESA". Tym samym od dzisiaj bêdzie mo¿na zobaczyæ tramwaj na miejskich torowiskach. Kliknij na zdjêcie aby powiêkszyæ
 • Zak³ócenia przy Starostwie...

  06/02/2015 09:25
  Zak³ócenia w ruchuW okresie 09.02.2015 r. (godz. 12:00) &#8211; 14.02.2015 r. (godz. 18:00) odbêdzie siê zgromadzenie publiczne, pikieta pod Starostwem Powiatowym w Grudzi¹dzu &#8211; w zwi¹zku z akcj¹ rolników. W zwi¹zku z tym mo¿liwe s¹ realne utrudnienia w kursowaniu pojazdów, nie tylko komunikacji miejskiej.
 • Testy nowego Tramwaju

  06/02/2015 06:47
  Informacje zwi¹zane z komunikacj¹ miejsk¹Mi³o nam zakomunikowaæ, i¿ niedalekiej przysz³oœci na okres miesi¹ca bêdzie mo¿na zobaczyæ nowy tramwaj serii "Swing" bydgoskiej firmy "PESA". Kliknij na zdjêcie aby powiêkszyæ
 • Zmiany w kursowaniu linii 4 i 10

  24/12/2014 06:30
  Informacje zwi¹zane z komunikacj¹ miejsk¹Informujemy, ¿e od 1 stycznia 2015 wprowadzone zostan¹ korekty do rozk³adów jazdy linii komunikacyjnych nr 4 oraz 10. W rozk³adzie jazdy linii nr 4 we wszystkie dni powszednie wprowadzony zostanie dodatkowy kurs na trasie Lipowa / Szko³a &#8211; Rz¹dz, realizowany o godzinie 15:33. W rozk³adzie jazdy linii nr 10 we wszystkie dni powszednie realizowany bêdzie kur...
 • Zmiana organizacji ruchu

  08/09/2014 07:19
  ZmianyInformujemy, ¿e w zwi¹zku z realizacj¹ kolejnych etapów modernizacji sieci tramwajowej od poniedzia³ku tj. 8 wrzeœnia 2014 roku zmieni siê sta³a organizacja ruchu(...)
Witamy!

Zapraszamy do korzystania z serwisu
MZK Sp. z o.o. Mamy nadziejê, ¿e znajdziesz na naszych stronach poszukiwane informacje.
Jednak gdyby nie uda³o Ci siê ich znaleŸæ, prosimy przeka¿ nam swoj¹ sugestiê
[]
Prosimy tak¿e o wyra¿enie opinii w naszej
[ Ksiêdze Goœci.].

Zespó³ adminów.
Info
Download
Uyj filtrw po prawej, aby zawzi zakres poszukiwa. Kategoria:
Sortuj wg:

Przeszukaj download:

Nazwa Data Autor Wersja Pobra Komentarzy Ocen
ROZK£ADY JAZDY LINII KOMUNIKACYJNYCH
Skargi i wnioski w zakresie rozk³adów jazdy prosimy zg³aszaæ do Wydzia³u Transportu w Urzêdzi Miejskim w Grudzi¹dzu. Pozosta³e skragi nale¿y zg³aszaæ do przewoŸników.
Linia autobusowa nr 3 [Lotnicza - Dêbowa] 03/11/2013 17:11:21 Admin2 -- 79881 0 --
Linia autobusowa nr 3 [Lotnicza - Dêbowa] Linia autobusowa nr 3 [Lotnicza - Dêbowa / K³ódka]
Linia autobusowa nr 5 [Al. 23 Stycznia - Bia³ochowo] 03/11/2013 17:11:48 Admin2 -- 13054 0 --
Linia autobusowa nr 5 [Al. 23 Stycznia - Bia³ochowo] Linia autobusowa nr 5 [Al. 23 Stycznia - Mokre - Wielki We³cza - Bia³ochowo]
Linia autobusowa nr 6 [Al. 23 Stycznia - Rusinowo] 03/11/2013 17:12:03 Admin2 -- 8010 0 --
Linia autobusowa nr 6 [Al. 23 Stycznia - Rusinowo] Linia autobusowa nr 6 [Al. 23 Stycznia - Wielki We³cz - Rusinowo]
Linia autobusowa nr 7 [Al. 23 Stycznia - RogóŸno] 03/11/2013 17:12:11 Admin2 -- 7932 0 --
Linia autobusowa nr 7 [Al. 23 Stycznia - RogóŸno] Linia autobusowa nr 7 [Al. 23 Stycznia - K³ódka - RogóŸno]
Linia autobusowa nr 8 [Rydygiera Szpital - Rondo Maczka] 03/11/2013 17:12:20 Admin2 -- 27373 0 --
Linia autobusowa nr 8 [Rydygiera Szpital - Rondo Maczka] Linia autobusowa nr 8 [Rydygiera Szpital - Lotnisko - Rondo Maczka]
Linia autobusowa nr 9 [Al. 23 Stycznia - Ma³y Rudnik] 03/11/2013 17:12:28 Admin2 -- 22499 0 --
Linia autobusowa nr 9 [Al. 23 Stycznia - Ma³y Rudnik] Linia autobusowa nr 9 [Al. 23 Stycznia - Mniszek - Wa³dowo - Ma³y Rudnik]
Linia autobusowa nr 11 [Al. 23 Stycznia - Piaski] 03/11/2013 17:08:33 Admin2 -- 15911 0 --
Linia autobusowa nr 11 [Al. 23 Stycznia - Piaski] Linia autobusowa nr 11 [Al. 23 Stycznia - Jaskó³cza/Linarczyk - Piaski]
Linia autobusowa nr 12 [Strzemiêcin - Poniatowskiego] 03/11/2013 17:08:45 Admin2 -- 76926 0 --
Linia autobusowa nr 12 [Strzemiêcin - Poniatowskiego] Linia autobusowa nr 12 [Strzemiêcin - Poniatowskiego]
Linia autobusowa nr 13 [Saperów - Jaskó³cza] 03/11/2013 17:08:58 Admin2 -- 20328 0 --
Linia autobusowa nr 13 [Saperów - Jaskó³cza] Linia autobusowa nr 13 [Saperów - Wêgrowo - Jaskó³cza]
UWAGA: od 15.04.2014 roku w zwi¹zku z robotami drogowymi (zamkniêta ul. Legionów) linia kursuje wg zmienionego rozk³adu do ul. Saperów zamiast do ul. 18 P³k. U³anów Pom.
Linia autobusowa nr 14 [Rz¹dz - Lotnicza] 03/11/2013 17:09:12 Admin2 -- 61200 0 --
Linia autobusowa nr 14 [Rz¹dz - Lotnicza] Linia autobusowa nr 14 [Rz¹dz - Strzemiêcin - Lotnicza]
Linia autobusowa nr 15 [Rydygiera Szpital - Rondo Maczka] 08/09/2014 07:29:24 Admin2 -- 33453 0 --
Linia autobusowa nr 15 [Rydygiera Szpital - Rondo Maczka] Linia autobusowa nr 15 [Rydygiera Szpital - Lotnisko - Rondo Maczka]
Linia autobusowa nr 16 [Al. 23 Stycznia - Parski] 03/01/2014 06:58:05 Admin2 -- 9564 0 --
Linia autobusowa nr 16 [Al. 23 Stycznia - Parski] Linia autobusowa nr 16 [Al. 23 Stycznia - Nowa Wieœ - Parski]
Linia autobusowa nr 17 [Mniszek - Jaskó³cza] 03/11/2013 17:09:51 Admin2 -- 62699 0 --
Linia autobusowa nr 17 [Mniszek - Jaskó³cza] Linia autobusowa nr 17 [Mniszek - Rz¹dz - Strzemiêcin - Lotnisko - Rydygiera Szpital - Jaskó³cza]
Linia autobusowa nr 18 [Rydygiera Szpital - Poniatowskiego] 03/11/2013 17:10:03 Admin2 -- 84119 0 --
Linia autobusowa nr 18 [Rydygiera Szpital - Poniatowskiego] Linia autobusowa nr 18 [Rydygiera Szpital - Lotnisko - Poniatowskiego]
Linia autobusowa nr 19 [Mniszek - Poniatowskiego] 03/11/2013 17:10:26 Admin2 -- 98952 0 --
Linia autobusowa nr 19 [Mniszek - Poniatowskiego] Linia autobusowa nr 19 [Mniszek - Rz¹dz - Strzemiêcin - Poniatowskiego]
Linia autobusowa nr 20 [Al. 23 Stycznia - Ma³y Rudnik] 03/11/2013 17:10:40 Admin2 -- 8651 0 --
Linia autobusowa nr 20 [Al. 23 Stycznia - Ma³y Rudnik] Linia autobusowa nr 20 [Al. 23 Stycznia - Pieñki Królewskie - Ma³y Rudnik]
Linia autobusowa nr 21 [Mniszek - Rydygiera Szpital] 03/11/2013 17:10:52 Admin2 -- 81111 0 --
Linia autobusowa nr 21 [Mniszek - Rydygiera Szpital] Linia autobusowa nr 21 [Mniszek - Rz¹dz - Strzemiêcin - Lotnisko - Rydygiera Szpital]
Linia autobusowa nr 22 [Al. 23 Stycznia - Mniszek] 03/11/2013 17:11:07 Admin2 -- 47019 0 --
Linia autobusowa nr 22 [Al. 23 Stycznia - Mniszek] Linia autobusowa nr 22 [Al. 23 Stycznia - Mniszek]
Linia autobusowa nocna N [Mniszek - Poniatowskiego] 03/11/2013 17:08:01 Admin2 -- 15786 0 --
Linia autobusowa nocna N [Mniszek - Poniatowskiego] Linia autobusowa nocna N [Mniszek - Rz¹dz - Strzemiêcin - Lotnisko - Poniatowskiego]
Linia autobusowa sezonowa R [Al. 23 Stycznia - Rudnik] 25/05/2012 14:26:53 Admin2 -- 8680 0 --
Linia autobusowa sezonowa R [Al. 23 Stycznia - Rudnik] Rozk³ad obowi¹zuje w okresie od 19.06.2014 r. do 07.09.2014 r.
Linia tramwajowa nr T3 [Rz¹dz - Dworzec Kolejowy] od 01.10.2013 30/09/2013 11:54:39 Admin2 -- 148931 0 --
Linia tramwajowa nr T3 [Rz¹dz - Dworzec Kolejowy] od 01.10.2013 Linia tramwajowa nr T3 [Rz¹dz - Dworzec Kolejowy] od 01.10.2013
Linia autobusowa nr 4 [Rz¹dz - Lipowa] 31/12/2014 13:51:37 Admin2 -- 3674 0 --
Linia autobusowa nr 4 [Rz¹dz - Lipowa] Linia autobusowa nr 4 [Rz¹dz - Lipowa]
Linia autobusowa nr 10 [Al. 23 Stycznia - Wa³dowo] 31/12/2014 13:54:33 Admin2 -- 678 0 --
Linia autobusowa nr 10 [Al. 23 Stycznia - Wa³dowo] Linia autobusowa nr 10 [Al. 23 Stycznia - Wa³dowo]
Statystyka cznie plikw: 114
czna liczba pobra: 957404
Najpopularniejszy plik: Linia tramwajowa nr T3 [Rz¹dz - Dworzec Kolejowy] od 01.10.2013 [ 148931 ]
Najnowszy plik: PYTANIA I WYJA¦NIENIA DO SIWZ 17.02.2015 [ 14 ]