Sprzedaż Stacji Paliw MZK przy ul. Składowej 21

12 maja 2020

OGŁOSZENIE

o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej – stacji paliw w Grudziądzu przy ul. Składowej 21

 

 1. Organizator przetargu

Organizatorem przetargu jest Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Grudziądzu,  z siedzibą przy ul. Dworcowej 47, 86-300 Grudziądz, KRS nr 0000132903 ,  NIP: 8762147088  , REGON: 871528212 , telefon: 45-04-215, adres e-mail: sekretariat@mzk.grudziadz.pl, witryna: mzk.grudziadz.pl. Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 w dni robocze.

 

 1. Przedmiot przetargu
 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Grudziądzu Gmina Grudziądz, kujawsko-pomorskie,  obręb 137, nr 8/23 , dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00017963/1 , na którą składa się działka o powierzchni około 2985 m2  wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli, budynków stacji paliw oraz urządzeń, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności
  1. Wiata – zadaszenie nad dystrybutorami,
  2. Pomieszczenie techniczne (podłączenia systemu sterowania stacją, zasilanie energetyczne) – o pow. użytkowej 6,93 m2 ,
  3. Kontener – punkt sprzedaży o pow. użytkowej 15,24 m2 (17,87 m2 zew.),
  4. Pylon cenowy z wyświetlaczem LED – sterowanie pilotem,
  5. Zbiorniki (specyfikacja poniżej).

Teren nieruchomości jest utwardzony, a nieruchomość posiada pełne uzbrojenie infrastrukturalne.

Stacja paliw położona jest przy ul. Składowej 21, przy drodze krajowej nr 55 w pobliżu zjazdu z autostrady A1 – węzeł Grudziądz – pierwsza stacja dostępna po zjeździe z węzła autostradowego;

Spółka posiada koncesję na prowadzenie stacji paliw nr OPC/12227/4557/W/OPO/2013/Bho, ważną do 31.12.2030 roku;

Stacja paliw wyposażona jest  w:

 1. zbiornik podziemny ON – 50 metrów sześciennych,
 2. zbiornik benzyna – 32 metry sześcienne, dzielony, dwukomorowy – po 16 metrów sześciennych każda komora,
 3. opomiarowane – sondy połączone z komputerem – stały monitoring,
 4. zbiorniki dwupłaszczowe, przestrzeń między płaszczowa monitorowana – czujniki oparów – systemu PetroVend,
 5. aktualne dopuszczenia UDT – rewizja wewnętrzna i zewnętrzna do listopada 2022,
 6. dystrybutory:
 • ON – dwuwężowe o wydajności 80 l/min – 1 szt. i 40l/min – 1 szt.,
 • Benzyna – jednowężowe – 2 szt. (bez systemu VRS),
  1. aktualne legalizacje,
  2. system PetroMat do bezobsługowej sprzedaży paliw firmy Petroconsulting,
  3. system monitoringu (9 kamer, w tym 2 wewnętrze – pomieszczenie techniczne oraz punkt obsługi),
  4. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wysokości podatków i opłat i inne udzielone można uzyskać siedzibie Spółki.

 

III. Cena wywoławcza

 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu, obejmująca sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i prawa własności budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, została ustalona na kwotę 500 tys. zł netto (słownie złotych netto: pięćset tysięcy złotych 00/100)
 2. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

 

 1. Warunki przetargu
 2. Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Grudziądzu, ul. Dworcowa 47 – sala konferencyjna.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
 4. W przetargu nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej organizatora przetargu, osoby wchodzące w skład komisji przetargowej organizatora przetargu, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 5. Cudzoziemcy biorący udział w przetargu, muszą wykazać spełnienie wymogów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.2278.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium.
 7. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
 1. dowód wpłaty wadium,
 2. w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  wystawione lub pobrane nie wcześniej niż 2 miesiące przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu,  dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 4. w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualne wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  wystawione lub pobrane nie wcześniej niż 2 miesiące przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki,
 5. w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 ze zm.), wystawione lub pobrane nie wcześniej niż 2 miesiące przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu,   stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 6. za osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta uznaje się również osoby upoważnione, wskazane w stosownym pełnomocnictwie, które należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem,
 7. gdy ofertę w przetargu składa osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej,  w przypadku składania oferty w przetargu przez jednego małżonka, zobowiązany jest on do przedłożenia w oryginale oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na złożenie przez małżonka oferty przetargowej dotyczącej nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego za oferowaną cenę. Oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego.
 8. osoby fizyczne niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.

 

 1. Wadium
 2. Wadium zostało ustalone w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, bez podatku VAT i wynosi 50 tys. zł (słownie złotych bez podatku VAT: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 3. Wadium z oznaczeniem, że dotyczy ono nabycia nieruchomości zabudowanej w Grudziądzu stacja paliw, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.: 28 1160 2202 0000 0001 7199 0903 w terminie do dnia 18.05.2020 roku Za skuteczny termin wpłacenia wadium uznaje się termin zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym organizatora przetargu.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez organizatora przetargu.

 

 1. Umowa
 2. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży praw do nieruchomości zabudowanej.
 3. W terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu powiadomi nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 4. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej wskazanej przez organizatora przetargu.
 5. Przed zawarciem umowy Nabywca jest zobowiązany dostarczyć uchwałę (decyzję) lub inny wymagany prawem dokument stwierdzający zgodę właściwego organu na dokonanie czynności prawnej polegającej na nabyciu przedmiotu przetargu – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza – jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy wymagają uzyskanie zgody takiego organu.
 6. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całkowitej ceny nabycia nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, przelewem na konto organizatora przetargu – najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży. Za dzień zapłaty uznaje się termin zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym organizatora przetargu.
 7. Wszelkie koszty zawarcia umowy oraz przeniesienia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości (opłaty notarialne, skarbowe, sądowe itp.).
 8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku, gdy nabywca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny ofert.
 10. Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.

 

VII. Środki ochrony przysługujące uczestnikom przetargu

 1. Uczestnik przetargu, którego interes prawny doznał uszczerbku może złożyć skargę do Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Grudziądzu , w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu – dopuszcza się złożenie skargi drogą elektroniczną.
 2. Zarząd rozpoznaje skargę w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania, udzielając skarżącemu odpowiedzi. Odpowiedź udzielona zostanie w formie elektronicznej na podany przez uczestnika adres mailowy.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.2278) do zawarcia umowy zbycia w formie aktu notarialnego dojdzie po uzyskaniu przez nabywcę zezwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych chyba, że zachodzą okoliczności zwalniające z obowiązku uzyskania takiego zezwolenia, określone w art. 8 powołanej ustawy. W razie odmowy wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości nabywca traci uprawnienie wynikające z wyboru jego oferty, zaś Organizator przetargu dokona zwrotu wpłaconego wadium bez naliczania odsetek w terminie 14 dni od przedłożenia przez nabywcę ostatecznej decyzji odmownej.
 2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego ograniczonego, albo żaden z uczestników  przetargu ustnego ograniczonego nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 3. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, jego unieważnienia lub zamknięcia bez wybrania jakiejkolwiek z ofert – bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o.  w Grudziądzu, ul. Dworcowa, na stacji paliw – przy ul. Składowej 21, na stronie internetowej.

 

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o., osoba do kontaktu Prezes Zarządu Pan Paweł Maniszewski – dane kontaktowe na początku ogłoszenia.

W sprawach technicznych: Włodzimierz Tesz tel. 601638672

Wersja PDF

 

Brak komentarzy